13na13 bude hostem Jarda Svoboda z Trabandu

Srde?n? zveme první koncert z cyklu „T?ináctého na t?ináctce“ v roce 2013. Slávek KLECANDR si tentokrát op?t pozval hudebního hosta, kterým bude zp?vák a hudebník Jarda SVOBODA, známý z populární skupiny Traband. Vystoupí s novým sólovým programem v doprovodu harmonia. Koncert se koná v ned?li 13. ledna 2013 od 19.30 v Komunitním centru sv. Prokopa na Slune?ním nám?stí v pražských Nových Butovicích (metro H?rka). Doporu?ené vstupné 100 K?, bezbariérový vstup. Koncert finan?n? podpo?ili: Ministerstvo kultury ?R, M? Praha 13, Nadace život um?lce a Nadace ?eský hudební fond. Místa si m?žete rezervovat na mailu 13na13@centrum.cz. Více informací najdete na webových stránkách http://www.trinactnatrinact.blog.cz.

Jarda Svoboda v rozhovoru pro ?asopis Sedmá generace ?íká:

Já si hlavn? nemyslím, že by existovaly n?jaké nové filosofické koncepty. Podle mého jsou jen dva, které se v r?zných obm?nách a aktualizacích objevují v každé dob?. Jeden ?íká: ?lov?k je st?ed vesmíru a pán sv?ta, druhý tvrdí: je tu n?co mnohem v?tšího, co nás p?esahuje. Já osobn? jsem p?esv?d?ený o tom druhém, a to „n?co mnohem v?tšího“ nazývám nemodern? a postaru: B?h, s velkým B, prosím!

Napsali o Slávkovi Klecandrovi: „Zvláštní pozornost si zasluhují jeho texty. Právem lze hovo?it o rockové poezii, o sou?asné poezii. Klecandr básnivým jazykem, srozumitelným ovšem, bez houštin „nepr?chodných“ metafor, p?edkládá p?íb?hy a pocity dnešního ?lov?ka. Texty jsou plné tázání a tísní, nesklouzávají však do dekadentních ?i nihilistických poloh, naopak – prosvítá v nich zakoušená oprávn?nost k?es?anské nad?je.“ Petr St?eš?ák, Perspektivy KT

www.oboroh.cz

www.traband.net

www.trinactnatrinact.blog.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net