Anděl 16 – LIMITY

19. b?ezna se od 9.30 hod. v modlitebn? CASD v Praze na Smíchov? uskute?ní osmý ro?ník akce And?l. Letošní ro?ník, který op?t zahajuje modlitební týden mládeže, ponese téma „LIMITY“.

Dopolední bohoslužbu zahájí spole?né chvály pod vedením smíchovské mládeže. Sobotní škola nabídne spole?né uvažování nad hlavním tématem celé akce. Pro? je víra vnímána jako n?co, co nás v b?žném život? limituje? Osvobozují nás ?i svazují biblické principy? A pro? nám víru naše církev ?asto prezentuje jako soubor pravidel? V druhé ?ásti dopoledního programu nás osloví hlavní host letošního And?la Vítek Vurst, p?edseda ?eského sdružení Církve adventist? sedmého dne. Je víra pouhým souborem limit??

Odpolední program za?ne ve 14 hod. a nabídne divadelní p?edstavení smíchovské mládeže. Tentokrát se m?žeme t?šit na hru od francouzského dramatika Érica-Emmanuele Schmitta s názvem Hotel mezi dv?ma sv?ty. Prost?ednictvím smíchovské mládeže se ocitneme v tajemném hotelu – mezi sv?tem živých a mrtvých, kde ?lov?k za?íná opravdov? žít, když už je tém?? pozd?. Druhá p?lka odpoledního programu p?edstaví životní p?íb?h Johanny, bývalé pornohere?ky. Jaká je cesta od natá?ení porna k vydání svého života Kristu? Jak se vyrovnat s tím, když p?ekro?íme „limity“? Duchovní te?kou odpoledního programu bude krátká promluva Vítka Vursta.

Tradi?ní podve?erní koncert obstará nad?jná formace Nenadarmo. Martin, Jordan a Gabriela jsou talentované worship uskupení, jež klade d?raz na origináln? zpracované chvály. Akustický worship nikdy nezn?l lépe.

N?kte?í lidé mají za to, že každý z nás má n?kolik and?l?. Bu? to m?žou být and?lé z nebes, nebo je to prost? ?lov?k nám nejbližší. Akce And?l by mohla sloužit k tomu, aby si každý z ú?astník? našel toho and?la, kterého zrovna pot?ebuje.

facebook.com/akceandel

www.akceandel.cz

Andel 16 - plakat

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net