xxxonlinefree.com

BASEMENT není jen coworking v centru Prahy

Na pražských Vinohradech vyrostlo otev?ené spole?enství, které usiluje o život podle k?es?anských hodnot. Chce být inspirací pro nev??ící, hledající, tradi?ní v??ící, i pro ty, kte?í se nedokázali ztotožnit s církevní kulturou.

Basement nabízí n?kolik typ? aktivit. Pro p?íznivce duchovní je p?ichystán první pátek v m?síci Basement Worship. Každou st?edu otvírá ke studiu teolog a kazatel Michal Balcar Basement Bibli a srozumitelnou formou p?edává své poznání dál. Druhý ?tvrtek v m?síci hostí Basement Studium jednu z p?edních osobností ?eského univerzitního prost?edí a moderáto?i s ní vedou dialog o vybraných náboženských tématech z oblastí teologie, filozofie ?i psychologie. Basement Bohoslužba otvírá otázku, která je stará t?i tisíce let, a p?esto v život? spousty lidí dodnes aktuální – jak prožívat duchovní rozm?r života? Dva moderáto?i na jedné stran? a na té druhé host – host, který dokázal vykro?it z davu a jeho jméno je spojováno se zajímavým tématem. Kulturou, v?dou, byznysem, politikou, nebo t?eba církví. To je Basement Chat.

Otázky malí?e a moderátora Jana Bárty jdou k v?ci, jdou pod povrch, jdou s dobou. Pátrá v um?leckých vodách po sp?ízn?né duši, zapomenutých klenotech, nevšedních p?íb?zích a dává život Basement Artu. Prost?ednictvím Basement Travelling se m?žete nechat inspirovat pro své plánované cesty, a nebo si jen z pohodlí k?esla vychutnat fotografie a vypráv?ní t?ch, kte?í už sv?t procestovali za vás. Basement Movie je o filmech, jdou na d?e? a otevírají témata doznívající v divákovi ješt? dlouho po projekcích. Sou?ástí promítání je odborný úvod a DVD s tematicky p?íbuznými snímky. B?hem Basement Horizontu narazíte na p?ednášky r?zných témat, koncerty a mnoho dalšího.

Pokud hledáte místo, kde je možné se u?it, pracovat na notebooku, d?lat v?ci do školy, od pond?lí do pátku se Basement prom?ní v Coworking, tedy ve sdílený pracovní prostor pro ty, kte?í hledají p?íjemné pracovní prost?edí.

Každý z nás si uv?domuje, že náš život má sv?j duševní, ale také duchovní rozm?r. A proto jsou sou?ástí Basementu i dva pasto?i. Josef Dvo?ák a Michal Balcar. Oba v?dí, jaké je nev??it, a v?dí také, že v??it je n?kdy sakra t?žká v?c. Oba v?dí, jak obtížné je bojovat s pochybnostmi a rozhodn? nemají radu na každý problém. P?esto nabízejí sv?j ?as a naslouchání každému, kdo hledá doprovod na své duchovní cest?.

Ulice Londýnská se rozsvítila pestrou škálou program? a je p?ipravená p?ivítat další hosty.

 

Pro více informací následujte odkazy:

www.basement30.cz

www.facebook.com/basement30

www.instagram.com/basement30

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net