xxxonlinefree.com

CampFest 2017 spôsobil PREMENU

19. ro?ník open air festivalu CampFest je za nami. Na Ran?i Krá?ova Lehota od 03. do 06. augusta 2017 zaznela hudba, slovo, ?i divadlo a ?udia mali možnos? zaži? festivalovú atmosféru v nádhernom prostredí Liptova.

Okrem vyššie spomenutých benefitov a nádherného horúceho po?asia, boli ú?astníci vyzvaní k PREMENE – to bola totiž nosná téma pre tento rok. Už prvý ve?er zaznela hymna „Som nový“, v podaní Mi?a Bodnára a Lenky Bednárovej s kapelou. Do chvál viedla kapela ESPÉ a úvodné slovo festivalu mal Miro Tóth.

Uctievanie pokra?ovalo vystúpením ukrajinskej formácie Derech & Leaviot, za ktorým nasledovali koncerty Mate.O (PL) a holandských Draw the Parade, ktorí využili posledné zvyšky energie obecenstva na no?né tane?né ukon?enie programu.

Piatok hne? zrána viedla ?udí do chvál kapela Tretí de? a o premene do h?bky rozprával Michal Kevický. V stane Humno prebiehali semináre na tému katolíkov a protestantov pri 500. Výro?í reformácie, praktickej premeny vo svojom okolí v podaní Petra Soukupa, ako aj seminár kapely LCH Live a Vlada Žáka o budúcnosti Cirkvi.

Premiéru na CampFeste mali detská formácia CMS – Young Continentals, talentovaní ZION, ?i vydarená spolupráca Ewa & Viliam – Heavy Rain. Nadšencov alternatívnej hudby potešilo vystúpenie ma?arskej kapely Altarive. Poobede znelo hlavným stanom slovo o Premene, ktorá ovplyvnila okolie v podaní Slava Polohu. Doplnilo ho citlivé a hudobne precízne spracované vystúpenie Mate.O a hostí. Podve?er už tradi?ne patril GodZone projektu, vyskladanému z chvál ESPÉ, Heartbeat a i., slova Ivky Šalagovej a mnohých svedectiev.

Ve?erný program otvorila kapela Hmla s množstvom starých i nových chválových piesní, slovom ich doplnil Peter Lipták. Ve?erné koncerty odprezentovali energická kapela Twelve 24 (UK), ?eská formácia Way to go, a temperamentní F6. Pohnutí svedectvom Petra Jašeka odchádzali ú?astníci ve?erného semináru Väz?om v moslimskej krajine. Závere?ný worship viedol Jake Hamilton (USA). Jeho úprimné a pokorné vystúpenie bolo plné Božieho vedenia, ktoré povzbudilo mnohých prítomných.

Sobotné slne?né ráno vítala kapela LCH Live spolu s Julom Slovákom, ktorý sa prihovoril na tému: Premena – So? nad zlato. V hlavnom stane Hangár potom celým d?om zneli chvály. Najskôr v podaní kapely Heartbeat, neskôr opä? roztancovali dav Derech & Leaviot. CampFest Mission viedli chválou BCC Worship a hostia, slovom Marián Ka?uch – konkrétne o premene životov a komunity.

Sobota patrila v rámci seminárov vz?ahom. Doobedu sa mužom a chlapcom prihovoril Richard Vaše?ka, ktorý hovoril o sexualite ako o radosti a aj boji. Poobede diev?atám a ženám sved?ili Maruška Grexová a jej hostia o ?istote a Božom poh?ade na ženskú sexualitu. O tom, ako ži? vo vlastnej rodine bez bremena zlozvykov a ?ažkostí rodín z ktorých vychádzame hovoril Miro Tóth. Koncertná Stodola bola plná detí pri vystúpení projektu S.I.L.A., nadšencov rocku pri kapele HERO a milovníkov inštrumentálnej úprimnej chvály pri koncerte Jamesa Evansa.

Posledný ve?er v hlavnom stane uviedla kapela Timothy. Po ro?nej pauze priniesli staré piesne v novom šate, ako aj novú tvorbu, ktorá strhla do chvál všetkých prítomných. O cene premeny hovoril s nasadením Janko Buc, a jeho posolstvo premostilo do závere?ného programu – už tradi?ného ?asu Worhip Festivalu s hos?ami.

Záver patril symbolike kríža, ktorý bol umiestnený v areáli po?as celého festivalu a ?udia mohli na? doslova pribi? svoje „hriechy“ – na kus papiera napísa? veci, ktorých sa vzdávajú alebo sú prekážkou na to, aby mohla prís? spomínaná premena.

Pod?a slov organizátorov: „Zámerom bolo, aby mal každý možnos? zaži? osobnú Premenu. Hlavnou témou bola Cena Premeny na Kríži a výzva k tomu, ?oho sa potrebujeme vzda?, aby cez nás mohla prís? Premena. Sú?as?ou ve?era boli aj modlitby za nových kres?anov (novo obrátených), ako aj modlitby žehnania Slovensku a za všetkých, ktorí Premenu potrebujú. Aby tak Boží Duch mohol spôsobi? nové veci a novú Premenu (v) nás samých!“

Vyše 500 detí si prišlo samozrejme tiež na svoje. Nieko?kokrát po?as festivalu bol stan naplnený na prasknutie pri chválach LCH kids a Fil3. Medzitým mali animátori pripravený interaktívny program s posolstvom. Pre tých kreatívnejších boli k dispozícii dielni?ky, a kto mal ešte stále dos? energie, mohol si ju vybi? na sprievodných aktivitách – skákacích hradoch a vodnom futbale.

Okrem tradi?nej ran?ovej kaviarni?ky ponúkli ob?erstvenie, kávu ?i kolá?e priestory informa?ného stanu CF HOME a  aj literárna kaviare? PORTA & TAVERNA.

O pohodlie, poriadok a bezpe?nos? sa postaralo približne 150 dobrovo?níkov, ktorí obetovali 10 dní prázdnin na pomoc pri organizovaní CampFestu. O duchovnú a duševnú stránku ú?astníkov sa starali kres?anskí poradcovia v PORADENSKOM STANE.

Devätnásty ro?ník festivalu CampFest navštívilo vyše 6 300 ú?astníkov, no už dnes vás pozýva na svoj jubilejný – 20. ro?ník – rezervujte si už teraz kalendár na 2.-5. augusta 2018!

Tisková zpráva, Michaela Paštrnáková


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net