Christafari a LZ7 přijedou na UNITED

Organizáto?i festivalu UNITED spustili aktualizované webové stránky, na kterých uve?ejnili první informace týkající se ro?níku 2018. Mezi hlavní novinky pat?í p?edstavení hudebních zahrani?ních host? a ?e?ník?. Pozvání do Vsetína p?ijala skupina Christafari ze Spojených stát? a britská formace LZ7.

Marek Moško?, hudební dramaturg, k výb?ru kapel uvedl: „Christafari jsou zástupci k?es?anského reggae. Umí prom?nit všední den v oslavu radosti. Na hudební scén? se kapela pohybuje již t?etí dekádu a zdá se, že jí stále nedochází dech. Koncerty Christafari jsou zárove? oslavou, modlitbou i chválou. D?ležitým bodem každého vystoupení je jasné k?es?anské poselství, které v kombinaci s houpavými rytmy dokáže vyvolat na tvá?i ?lov?ka široký úsm?v.“

„Naopak LZ7 je formace z oblasti sou?asné elektronické tane?ní hudby. Hlavní postavou LZ7 je zp?vák a rapper Lindz West, který strávil mnoho let službou hlásání evangelia mezi st?edoškoláky. Písn? napsané na základ? osobních zkušeností mí?í svým obsahem p?ímo na srdce mladých lidí, ve kterých vidí obrovský potenciál.“, dodává Marek Moško?.

Každý ro?ník festivalu UNITED má podtitul, kterému se ve svých promluvách v?nují festivaloví ?e?níci. Poprvé se na hlavním pódiu p?edstaví Dita Targoszová, Tomáš Hoffmann a Vítek Vurst. Z p?edchozích let mohou návšt?vníci znát Michala Apetauera a Ond?eje Szturce.

Téma, na které budou hosté promlouvat, zní „Mezi námi“. Organizáto?i k jeho volb? uvád?jí: „Žijeme v dob? zážitk? a informací. Posloucháme a ?íkáme denn? tisíce slov, sdílíme množství dat. Posíláme, p?ijímáme, lajkujeme – mezi námi se toho hodn? d?je. Ale co když jsme p?edur?eni pro n?co úpln? jiného? Pro n?co velkého, slavného a neskute?ného. Pro absolutní revoluci, která všechno obrátí vzh?ru nohama. Pro Království, které trvá v?ky, zatímco se všechny ostatní ?íše a státy dávno rozpadly. Pro n?co, co potichu klí?í a roste práv? te? a práv? tady – mezi námi.“

 

UNITED je k?es?anský open-air festival. Jeho multižánrovost se projevuje ve škále zastoupených hudebních styl? a spektru dalšího programu. Ten zahrnuje seminá?e, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film d?tskou scénu a sporty. V roce 2017 akci navštívilo na 4 500 ú?astník?. Termín konání pro rok 2018 je od ?tvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018.

Aktuality a další informace ohledn? p?íprav jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách www.festivalunited.cz a na profilu sociální sít? Facebook www.facebook.com/festivalunited. Na internetových stránkách je umíst?n archiv materiál? z p?edchozích ro?ník?. Dále zde probíhá p?edprodej vstupenek s možností objednat vstupenku formou dárkového poukazu.

Ukázky tvorby skupin:

Christafari – Lord You Are Good: https://youtu.be/2A3qhCtkMkw

LZ7 – So Good: https://youtu.be/c1CQVg1-0iE

 

Odkazy Festival UNITED:

Webové stránky: http://www.festivalunited.cz

Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited

Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited

YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited

Videospot UNITED 2018: https://youtu.be/hJOk-lO1yYA


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net