Festival Lumen představil první interprety

Okrem výrazných zahrani?ných a slovenských gospelových mien sa tento rok môžu návštevníci teši? aj na známu kapelu No Name, ktorá je na našej hudobnej scéne od roku 1996. Pozvanie na festival organizátori tento rok adresujú aj skôr narodeným.

Najvä?ší gospelový festival v strednej Európe tento rok láka návštevníkov preži? víkend plný kvalitnej hudby, workshopov a pútavého programu. Od 15. do 16. júna sa predstavia známi interpreti zo slovenskej i svetovej hudobnej scény. Po prvotnom nadšení z ú?inkujúcich ako Simona Martausová, Adam Bubík, Slávka Tká?ová ?i Godzone, teraz potešia nemecké zoskupenie Good Weather Forecast a britská kres?anská kapela LZ7, ktorá hrá elektronickú tane?nú hudbu.

Netradi?nou vo?bou pre tento formát je tohtoro?né vystúpenie slovenskej kapely No name. Ako zdôvod?uje tento výber programový riadite? festivalu Michal Gudába: „cie?om Festivalu Lumen je prináša? kvalitnú gospelovú hudbu a prednášky nielen mladým veriacim ?u?om, ale oslovi? aj neveriacich ?udí a takýmto spôsobom sa ich pokúsi? evanjelizova?. Máme skúsenos?, že mnoho ?udí prišlo na Festival Lumen iba kvôli koncertu komer?nej kapely a nakoniec ich festival nato?ko oslovil, že po dlhých rokoch išli znova na spove? a našli spä? cestu k Bohu.“ Známa kapela z Košíc dokazuje, že na východe predsa nie?o je a nachádza svojich fanúšikov naprie? generáciami. Na slovenskej hudobnej scéne pôsobia už 21 rokov. Od vzniku v roku 1996 si vybudovali meno na Slovensku i za hranicami a stali sa slovenskou rockovou špi?kou. Doteraz vydali 11 albumov a minulý rok dokonca nahrali duet s mnohonásobným ?eským slávikom Karlom Gottom.

Dobrovo?níci sú tvárou festivalu no najmä pred?ženými rukami organizátorov a tvoria nezabudnute?nú atmosféru. Aj preto pozýva riadite? festivalu Ján Holub?ík SDB tento rok mladých z celého Slovenska k odvahe: „Ak chceš ži? dobrý, plnohodnotný a krásny život, tak si to vyžaduje odvahu a stato?nos?. Môžeš sa v živote rozhodnú? pre rôzne ciele a môžeš sníva? o rôznych métach, ale to najkrajšie, ?o môžeš dosiahnu?, je krásny charakter. Ak zo seba vyformuješ stato?ného a odvážneho ?loveka so zmyslom pre dobro, krásu, službu, obetu a lásku, tak si dosiahol ten najvznešenejší cie?, aký môže by?. Chcem ?a pozva? na náro?nú, ale fascinujúcu cestu budovania tvojho charakteru. Neboj sa! Po? do toho! BE BRAVE!“

Organiza?ný tím festivalu ponúka na stránke https://festivallumen.sk/ a sociálnych sie?ach každý týžde? nové informácie o tohtoro?ných ú?inkujúcich, vystúpeniach a pútavých hos?och. Okrem výrazných zahrani?ných i slovenských gospelových mien tento rok budeme po prvý krát po?u? na Festivale Lumen kapelu No Name.

Gospelový open air festival navštívilo po?as 25. ro?níka viac ako 6000 mladých a každoro?ne ponúka hudobný zážitok aj obyvate?om mesta a turistom. Svojich ob?úbených interpretov a hostí môžu návštevníci vidie? na viacerých miestach v Trnave – Radni?né nádvorie, pešia zóna, kostoly ?i kino Hviezda. Hlavným organizátorom je Domka – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s reho?ou Saleziáni don Bosca a spoluorganizátorom mestom Trnava. K organiza?nému tímu sa pravidelne pridávajú ?alší dobrovo?níci a spolo?ne tvoria 250 ?lennú „rodinu“, ktorá zabezpe?uje plynulý priebeh festivalu. Organizátormi sú mladí, pre mladých.

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net