xxxonlinefree.com

Festival UNITED po sedmé zaplnil centrum Vsetína

Ve Vsetín? se od ?tvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 uskute?nil 7. ro?ník k?es?anského multižánrového festivalu UNITED. Festival, který se podruhé ve své historii konal jako m?stská open-air akce, navštívilo na 4500 ú?astník?, z toho 700 z nich tvo?ili vystupující, dobrovolníci a ?lenové organiza?ního týmu.

Návšt?vníci mohli využít dv? venkovní scény – Hlavní scénu na Dolním nám?stí, na které vystupovali hlavní hudební hosté a ?e?níci a Street scénu p?ed Domem kultury, kde se kombinovaly hudební a tane?ní vystoupení, talk show, d?tská scéna a festivalové m?ste?ko. V Dom? kultury se nacházela Druhá scéna, p?ednáškové sály a místnost vyhrazená pro poradenství. Filmová p?edstavení se konala v kin? Vatra.

?editel festivalu Petr Húš? uvedl: „Mám pocit, že ze všech t?ch sedmi ro?ník? UNITED, byl tento nejlepší. Zúro?ily se všechny zkušenosti a také se posunulo to, co se d?íve neda?ilo. Já osobn? jsem velmi spokojen s ú?astí a atmosférou a také nádherou a hodnotou myšlenek, které byly na festivalu p?edány. Jsem velmi vd??ný za tým, který UNITED p?ipravoval a vedl.“

Také letos výborn? fungoval UNITED dance, škola tane?ník?, na kterou p?ijelo dev?t vystupujících z USA. Poprvé jsme d?lali UNITED challenge, což byla prezentace 22 k?es?anských organizací, které m?ly za úkol ve svých stáncích p?edstavit to, co d?lají, a jak se do jejich ?innosti m?žou mladí lidé zapojit b?hem roku.” dodává Petr Húš?.

Mezi zahrani?ní hudební hosty pat?ila severoirská skupina Bluetree, rapper Brandon „Knowbody“ Greathouse ze Spojených stát?, americká formace Divine Attraction, britský písni?ká? John de Jong, polský pop-gospelový soubor TGD, holandské duo Trip to Dover a britská tane?ní sestava Twelve24. Z ?esko-slovenské k?es?anské hudební scény poslucha??m zahráli interpreti a kapely: Adam Bubik, ESPÉ, Elementworship, Good Work, Mi?o Bodnár, Noemiracles, Pavel Helan, SBM, Timothy, Way To Go a další.

Sou?ástí programu bylo více než 20 seminá?? a 14 workshop?. Jako jejich vedoucí se p?edstavili Pavel Hošek, Eliška Krmelová, Mikuláš Kroupa, Zden?k Papoušek, Lukáš Sztefek, manželé Szturcovi, Tomáš Süss, Pavel Šupol, Marek Orko Vácha, Vít Vurst a jiní. P?ímé p?enosy z dopoledních a ve?erních program? zajiš?ovala televizní stanice TV NOE.

Autor: Lukáš Pokorný, Foto: FestivalUnited


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net