Festival UNITED přiveze Worship Central

D?ležitou sou?ástí programu festivalu UNITED jsou seminá?e, které se konají b?hem páte?ního a sobotního odpoledne. Trvají zhruba hodinu a otevírají nejr?zn?jší témata. V sou?asné dob? jich organizáto?i na internetových stránkách p?edstavují okolo dvaceti.

Teoložka Kate?ina Lachmanová bude hovo?it o obdobích krizí. Jedna z hlavních ?e?nic, Dita Targoszová, se bude v?novat odpušt?ní, na depresi se zam??í psycholožka Andrea Jarošová. Teolog Pavel Hošek otev?e otázku strachu a boje s ním, na mužskou spiritualitu up?e pozornost p?edseda Rady Církve bratrské David Novák. O obnov? poutního místa Neratov p?ijede vypráv?t místní duchovní správce Josef Suchár. Nevyžádané rady mládeži je název seminá?e, který povede kn?z a vysokoškolský u?itel Marek Orko Vácha. Promluvu v?novanou vztah?m a chození bude mít pastor Jakub Limr.

Hlavní sou?ást festivalu ovšem tvo?í hudební složka. Hudební dramaturg Marek Moško? blíže p?ibližuje kapelu Worship Central, nedávno uve?ejn?ného hosta z Velké Británie: „Jsme rádi, že m?žeme na festivalu p?edstavovat i um?lce, kte?í u nás nikdy nehráli. Pokud jste Worship Central ješt? neslyšeli, ur?it? to napravte, protože rozhodn? pat?í ke špi?ce sou?asného uctívání. Chvály na festivalu povedou Josh Gauton a Luke Hellebronth, talentovaní hudebníci, kte?í pat?í k mladým tvá?ím britského worshipu.”

 

K dalším zahrani?ním host?m pat?í skupiny Christafari, Divine Attraction, LZ7, Mate.O/TU a Nomad + Natives. Z ?esko-slovenských interpret? a kapel se p?edstaví Adonai, BCC Worship, duo Sima Martausová a Pavel Helan, Jiný rytmus, Lévi, Safenat Paneach a další. Novinkou letošního ro?níku bude klubová scéna v Dom? kultury.

 

UNITED je k?es?anský open-air festival. Jeho multižánrovost se projevuje ve škále zastoupených hudebních styl? a spektru dalšího programu. Ten zahrnuje seminá?e, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, d?tskou scénu a sporty. V lo?ském roce akci navštívilo na 4 500 ú?astník?. Festival se uskute?ní od ?tvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018 ve Vsetín?.

Aktuality a další informace jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách www.festivalunited.cz a na profilu sociální sít? Facebook www.facebook.com/festivalunited. Na internetových stránkách je umíst?n archiv materiál? a nahrávek z p?edchozích ro?ník?.

 
festival-united-2018-plakat-v1

Nahrávky seminá?? z minulého ro?níku:

Lucie Endlicherová – Nenahraditelná realita: https://youtu.be/beuiC0ZQXCM

Pavel Hošek – Boj dobra a zla ve sv?t?: https://youtu.be/Lp3ICSmXbbo

Marek Orko Vácha – P?íb?h staršího bratra: https://youtu.be/ZKiJSfoNwys

 

Ukázky tvorby letošních hudebních host?:

Christafari – Lord You Are Good: https://youtu.be/2A3qhCtkMkw

LZ7 – So Good: https://youtu.be/c1CQVg1-0iE

Nomads + Natives – Not Alone: https://youtu.be/sld9uW9ADE8

Worship Central – Mercy Road: https://youtu.be/MbC-7E9wn9w

 

Odkazy Festivalu UNITED:

Videospot UNITED 2018: https://youtu.be/hJOk-lO1yYA

Událost Facebook: https://www.facebook.com/events/496099184056246/

 

Webové stránky: http://www.festivalunited.cz

Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited

Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited

YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net