MRRK vydává své první CD s názvem Na cestě

Znáte p?íb?h o marnotratném synovi? V??ím, že ano. Pokud jste o tomto p?íb?hu n?kdy rozjímali, potvrdíte mi, že má toto podobenství v sob? velmi hluboké emoce. Jednou z nejv?tších je úsek, kdy mladý provinilec pozná, co vše zp?sobil, a i p?es svou hrdost se vydá na cestu dom?. Tam jej, jak on sám p?edpokládá, ?eká ponížení. Toto ponížení chce však vzít dobrovoln? na sebe a zaplatit tak da? za vlastní chyby. P?estože si je v?dom toho, co jej ?eká, jde dom? s jediným cílem – ocitnout se v blízkosti svého otce. O tom, co prožívá na cest? dom?, vypráví píse? Na cest? ze stejnojmenného alba skupiny MRRK, které vyjde na za?átku kv?tna.

Zlínská p?ti?lenná kapela MRRK se hlásí ke k?es?anským hodnotám, avšak mnohdy se ve svých textech snaží na tuto skute?nost neupoutat prvoplánov? a chce nechat poslucha?e, aby na vlastní význam zpívaného textu p?išel sám. Její hudební styl není p?esn? vymezený, pohybuje se na rozhraní popu a folku, avšak do své hudby pouští i prvky jiných sm?r?.

Kapela MRRK vznikla v roce 2006 u zlínských Salesián? a hned od za?átku se ?lenové shodli na tom, že cht?jí hrát písn? vlastní tvorby. Po p?ti letech svého p?sobení tak vydávají své první CD s názvem Na cest?.

Sou?asné obsazení kapely je: Marie Palová – zp?v, housle; Radka Výsmeková – zp?v, bicí; Daniela Ko?enková – kytara; Tomáš Dombek – zp?v, klávesy a Radovan Výsmek – zp?v, baskytara. Na albu Na cest? najdeme 11 ?ádných a 2 bonusové skladby. Bonusy obsahují písn? z nedávné minulosti kapely, kdy do sestavy skupiny pat?ila Klára Loucká, která zde p?sobila jako autorka i interpretka.

P?i p?íležitosti vydání debutového alba skupiny MRRK se uskute?ní 4. kv?tna 2011 od 19 hodin ve Zlín? v Zelená?ov? šop? koncert, na kterém, krom? písní obsažených na disku, zazn?jí i písn? nové a obnovené. Vzácným hostem, který požehná album Na cest?, bude katolický kn?z Pavel Šupol, výrazná osobnost v sou?asném sv?t? moderní k?es?anské hudby.

Více informací o skupin? MRRK naleznete na www.mrrk.ic.cz

Tisková zpráva – Radovan Výsmek


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net