Noc kostelů 2018

Z 25 kostel? na více než 1300 narostl po?et ú?astník? Noci kostel? od roku 2009, kdy se tato akce konala v ?esku poprvé. Po?adatelé p?ipravují letos programy desátého ro?níku, p?i n?mž budou moci návšt?vníci 25. kv?tna nahlédnout do v?ží, sakristií, kaplí, k?ížových chodeb, klášterních refektá?? i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitb? ?i pot?šit p?i setkání. Akce se t?ší velkému zájmu nejen v??ících, v posledních letech p?ilákala až p?l milionu zájemc?.

Sou?ástí programové nabídky Noci kostel? jsou koncerty klasické ?i moderní hudby, nap?íklad varhanní, gospelové, chorální, ale i multižánrová p?edstavení; n?kde si mohou lidé zkusit na varhany i sami zahrát. Letos se programy p?i Noci kostel? inspirují stým výro?ím vzniku samostatného ?eskoslovenského státu a 50. výro?í událostí roku 1968.

V Brn? ?eká návšt?vníky nap?íklad jízda šaliny Noci kostel? 2018, p?i níž budou uvnit? s cestujícími rozmlouvat režisé?i, pedagogové a herci Ji?í Strach a Zden?k ?ernín ?i biskup C?SH Juraj Doval. Ve Vranov? u Brna lákají návšt?vníky na komentované prohlídky lichtenštejnské hrobky nebo videomapping. Pr??ez celým Santiniho dílem formou 3D vizualizace bude možné zhlédnout v Herálci na Ž?ársku.

Brn?nská diecéze p?ipravuje podle Marie Pospíšilové také r?zné dílny, nap?íklad v T?ebí?i si budou moci zájemci vyrobit kon? pro patrona kostela sv. Martina, v Rajhrad? u Nejsv?t?jšího Srdce Ježíšova zkusit práci mozaiká?e, ve Vranov? navštívit workshop nazvaný Malí?em fresky.

V královéhradecké diecézi p?ipravili zážitkovou hru Zachra?te Kate?inu! v?novanou sv?tici, jejíž kult podporoval i Karel IV. V den jejího svátku 25. listopadu 1332 zvít?zil v bitv? u San Felice v Itálii, vít?zství p?i?ítal její ochran? a jejím oddaným ctitelem byl pak po celý život. Na jméno sv. Kate?iny bylo v ?echách založeno šest desítek kostel?. V Hradci Králové p?ipravili podle Pavla Jakuba Sršn? z tiskového odd?lení biskupství také dv? cyklotrasy s p?ti a šesti zastávkami na sakrálních místech.

V litom??ické diecézi p?ipravili dopolední programy pro školy, uvedla Kristýna Solni?ková z tamního biskupství. Na území diecéze pat?í k letošním zajímavostem kostel v Žib?idicích, který bude zp?ístupn?n ve?ejnosti poprvé po 60 letech; v Kamenickém Šenov? by m?lo v kostele Narození sv. Jana K?titele zaplát 300 sví?ek k narozeninám, stavba letos slaví 300 let. V Liberci bude v kostele sv. Antonína Velikého unikátní výstava ostatk? svatých k?es?anského starov?ku a v kostele sv. Antonína Paduánského si budou moci zájemci prohlédnout nov? vybudovanou kapli zasv?cenou stigmatizaci sv. Františka, která není b?žn? p?ístupná.

Noc kostel? je ur?ena i pro ty, kte?í stojí mimo církev ?i na jejím okraji, ?íkají organizáto?i. Inspirovali se podobnou akcí, která se dlouhodob? koná v Rakousku.

Více na www.nockostelu.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net