Kutless vystoupí na festivalu UNITED

Organizáto?i festivalu UNITED ohlásili jméno jednoho z hlavních zahrani?ních hudebních host?. Pozvání do Vsetína p?ijala skupina Kutless. Hudební dramaturg festivalu Tomáš Polívka uvádí: „Oregonská kapela Kutless poprvé p?ijíždí do ?eské republiky. Hard-rocková formace má stejn? blízko k ?ízný kytarovým rif?m, jako k intimn? lad?ným popových chvalám. Návšt?vníci se mohou t?šit na skv?lou muziku, hluboké texty, poctivý americký rock i inspiraci pro setkání se Stvo?itelem vesmíru.“

Po?átky existence kapely sahají do roku 2000, kdy v Portlandu (Oregon, USA) vznikla chválicí skupina Call Box, která si p?ed vydáním své první EP nahrávky v roce 2001 zm?nila jméno na Kutless. Frontman Jon Micah Sumrall vysv?tluje p?vod názvu: „Jednoduše ?e?eno, když Kristus zem?el na k?íži za naše h?íchy, nesl všechny rány a bolesti, které jsme si zasloužili my, takže my jsme bez (anglicky „less“) t?chto ran (anglicky „cut“), a proto Kutless.“ Hned v prvním roce své existence odehrála formace na 220 vystoupení. O rok pozd?ji zaznamenali poslucha?ský úsp?ch se svým prvním albem nazvaným Kutless. Postupn? vydali osm dalších studiových alb, byli 8x nominováni na hudební ceny Dove Awards a jejich desek se po celém sv?t? prodalo p?es 3 milióny kus?.Kapela za dobu své existence prošla n?kolika personálními zm?nami. Sou?asnou sestavu tvo?í zp?vák a kytarista Jon Micah Sumrall, kytarista James Mead, baskytarista Neal Cameron a bubeník Drew Porter.


K dalším hudebním host?m budou pat?it houslista James Evans, písni?ká?ka Simona Martausová, formace Adonai, Adam Bubík s kapelou, Divine Attraction, eSPé, Noemiracles, Maranatha Gospel Choir, Willsons a další.

Festival UNITED bude zahájen ve ?tvrtek 18. 8. a potrvá do soboty 20. 8. 2016. Díky podpo?e m?sta Vsetín se hlavní scéna p?esouvá na vsetínské Dolní nám?stí. UNITED se tak poprvé p?edstaví jako open air festival.

Aktuality a další informace ohledn? p?íprav jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách, www.festivalunited.cz a na sociální síti Facebook. Na internetových stránkách dále probíhá rezervace vstupenek a registrace zájemc? do týmu dobrovolník?.

UNITED je k?es?anský multižánrový festival. Multižánrovost se projevuje ve škále zastoupených hudebních žánr? a spektru dalšího programu, který tvo?í seminá?e, workshopy, služba modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, sporty a street scéna.

Akci po?ádá zapsaný spolek UNITED 3P, z. s. ve spolupráci se vsetínskými církvemi a m?stem Vsetín.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net