xxxonlinefree.com

Rend Collective přijedou do Prahy

Organizáto?i festivalu UNITED informují prost?ednictvím internetu a sociálních sítí o akcích, které po?ádají v pr?b?hu letošního roku. První dv? události se uskute?ní na za?átku ?ervna v Praze. Jedná se o koncert indie-folkové formace Rend Collective, na který naváže Konference modliteb a chval. T?etí akcí bude festival UNITED, který se uskute?ní v záv?ru srpna ve Vsetín?.15826562_1319074231492901_9097807915633132712_n

Skupina Rend Collective v ?esku vystoupí poprvé. Petr Húš?, ?editel festivalu UNITED, uvádí: „Rend Collective v sou?asnosti pat?í mezi výrazné kapely sv?tové k?es?anské hudby. Snažíme se je pozvat do ?ech déle než t?i roky. Teprve v lo?ském roce jsme zahájili jednání, která vyústila do chystaného koncertu.“

P?ti?lenná formace pochází z p?ístavního m?sta Bangor v Severním Irsku. Sestavu vede bubeník Gareth Gilkeson. Dalšími ?leny jsou kytarista a zp?vák Chris Llewellyn, vokalistka a hrá?ka na klávesové nástroje Ali Gilkeson, kytarista a hrá? na banjo Patrick Thompson a baskytarista Stephen Mitchell.
První album Rend Collective vydali v roce 2010. O dva roky pozd?ji se kapela stává známou vydáním alba „Homemade Worship by Handmade People“ a absolvováním úsp?šného turné po Spojených státech. Aktuáln? se po?et vydaných alb zastavil na ?ísle 7. Mezi jejich nejznám?jší písn? pat?í Build Your Kingdom Here, Coming Home, More Than Conquerors, My Lighthouse, You Will Never Run a další.
Hudební dramaturg festivalu UNITED Tomáš Polívka dodává: „Rend Collective jsou na k?es?anské hudební scén? opravdu zjevením. Svým projevem a živelností jasn? p?esahují žánr chval a uctívání, p?esto práv? chvály jsou to, co vlastn? kapela provozuje. Jenže skladby této irské skupiny p?inášejí nejen intimní duchovní uctívání, ale jsou navíc i plné radosti, oslavy a nad?je. Rend Collective z?stávají i v zá?i reflektor? opravdoví, up?ímní, a v tom z?ejm? spo?ívá hloubka a síla jejich písní a modliteb.“
Koncert kapely Rend Collective se uskute?ní v pátek 2. 6. 2017 v pražské sportovní hale Královka. Jako p?edkapely se p?edstaví skupiny Nenadarmo a Noemiracles. Program dále zahrnuje vystoupení tane?ní skupiny UNITED Dance a promluvu Jakuba Limra.
Druhý den se v pražském Kongresovém centru Olšanka uskute?ní Konference modliteb a chval. Akce se d?lí na dv? ?ásti, Konferenci modliteb a Konferenci chval. Ob? mají spole?né zahájení a zakon?ení, liší se prost?edním blokem seminá??. Konferenci modliteb p?ipravuje hnutí Modlitby 24-7. Tematicky bude zam??ená na p?ímluvné modlitby. Konference chval je ur?ena hudebník?m a autor?m chval. Mezi ?e?níky budou Kate?ina Lachmanová, Ji?ina Gina ?unková, Karel ?ežábek, Viliam Šandor, Julo Slovák a další. Podrobné informace ke koncertu a konferenci jsou uvedeny na internetových stránkách www.worshippraha.cz.

T?etí chystanou akcí, která se uskute?ní ve dnech 24. – 26. 8. 2017, je vsetínský festival UNITED. Letošní téma zní „Nenahraditelný“. Organizáto?i k jeho volb? dodávají: „Co když není Ježíš Kristus jen možnou alternativou nebo inspirací pro napln?ný život, co když je Nenahraditelný? Chceme ukázat na toho, který nenapsal žádnou knihu, nesložil žádnou píse?, nezaložil žádnou nemocnici ani školu a nevedl žádnou armádu, a p?esto je o n?m napsáno nejvíce knih a písní, uzdravil nejvíce nemocných duší a má nejvíce žák? a následovník?.“

UNITED je k?es?anský open-air festival. Jeho multižánrovost se projevuje ve škále zastoupených hudebních styl? a spektru dalšího programu. Ten zahrnuje seminá?e, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film a sporty. Aktuality a další informace ohledn? p?íprav jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách www.festivalunited.cz a na profilu sociální sít? Facebook


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net