Rodina je COOOL.?!

Od 19. do 26. srpna 2018 se v konferen?ním centru „Immanuel“ v nádherném prost?edí ?eskomoravské vyso?iny uskute?ní historicky první kongres adventistických rodin. Na vlastní k?ži se budete moci p?esv?d?it, že „RODINA JE COOOL.?!“

Víte už, kde p?íští rok v lét? strávíte rodinnou dovolenou? Jezdili jste na kongresy mládeže a stýská se vám po jejich atmosfé?e? Pot?šilo by vás, kdybyste se svými d?tmi mohli prožít n?co podobného?

Pro vás a vaše d?ti už dnes p?ipravujeme super program plný zábavy, pou?ení a spirituálních prožitk?. Budou se na n?m podílet známí ?eští, moravští a slovenští kazatelé specializovaní na rodinné vztahy, p?ední ?eští psychologové, poradci a odborníci na zážitkovou terapii. Zapojeni budou také klauni, herci a hudebníci, kte?í vás a vaše d?ti ur?it? zaujmou. Postaráno bude i o d?ti s handicapem.

Neváhejte! Svolejte rodinnou radu a spole?n? si prohlédn?te stránky st?ediska www.immanuel.cz. Najdete zde fotogalerii, informace o ubytování a stravování… Ve svých diá?ích si zarezervujte termín kongresu a 4. dubna bu?te v pohotovosti, protože na www.kongreskd.cz za?ne elektronické p?ihlašování. Kdo se d?ív zareaguje, bude mít v?tší šanci na úsp?ch.

Moc se na vás t?šíme.

kongres-rodin_plakat_novy


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net