Rozhovor s Filipem Zavřelem

Na konci března byl spuštěn internetový projekt Svět chval, přinášíme vám rozhovor s jeho koordinátorem Filipem Zavřelem.

Kdy a jak ses dostal k Bohu, k víře a k hudbě? Co bylo u tebe dříve?

Narodil jsem se v??ícím rodi??m, takže se dá ?íct, že jsem se s vírou setkával od mali?ka. K hudb? jsem se poprvé dostal v 6 letech, kdy jsem za?al chodit do p?veckého sboru a za?al jsem se u?it zpívat. Potom jsem pokra?oval celkem klasicky, p?es zobcovou flétnu a nakonec v p?veckém sboru úsp?šn? asi ve 14 letech skon?il. V tomto v?ku jsem se taky poprvé osobn? setkal s Bohem a rozhodl se, že chci, aby byl v mém život? aktivn? p?ítomen.

V kolika skupinách jsi dosud p?sobil?

Dá se ?íct, že asi ve ?ty?ech.

Jak po letech vzpomínáš na svou ú?ast v sout?ži SuperStar 2013?

Vypadá to, že této otázky se snad už nikdy nezbavím. Vždycky si ?íkám, na co se m? tak asi lidi zeptají a oni ?asto vytáhnou zrovna tuhle nepodstatnou v?c. Byla to zajímavá zkušenost, ale vlastn? mi to moc nedalo. Párkrát jsem tam prost? zašel, zazpíval, nejd?ív n?kolikrát usp?l a pak zase ne. Nedostal jsem se do fáze, kde by m? n?co u?ili, takže p?ínos vidím jen v tom, že se m? na to po?ád n?kdo ptá.

Jakým hudebním projekt?m se v?nuješ v sou?asnosti?

Aktuáln? jsem své aktivity omezil pouze na službu ve chvalách v církvi, kam chodím a na kapelu Lévi. D?vodem je zejména rodina, kterou se snažím p?íliš nezanedbávat.

Jak hodnotíš sou?asnou ?eskou k?es?anskou hudební scénu co do tvorby?

Obecn? na tom není ?eská k?es?anská scéna moc dob?e a pokud se budeme bavit vyložen? o tvorb?, je to spíš ješt? horší. Moc nových v?cí a písní nevzniká. Je to smutný p?íb?h.

Na konci b?ezna byl spušt?n internetový projekt Sv?t chval. Co bylo impulzem k jeho vytvo?ení?

Práv? to, co jsem zmínil v minulé otázce je jedním z hlavních driver?. Pot?ebujeme chvály v ?echách oživit, mluvit o nich, vzd?lávat se, sdílet zkušenosti, sdílet písn?, které p?eci jen n?kde vznikají. To jsou hlavní d?vody, pro? to d?láme.

Jakou jste po 2 m?sících fungování projektu zaznamenali odezvu a jaké máte cíle do budoucna?
Odezva je velmi pozitivní, ale zatím o nás neví dostatek lidí. Pot?ebujeme info o tom, že Sv?t chval existuje, dostat do širšího pov?domí. To je te? aktuáln? n?co, na ?em pracujeme. Do budoucna chceme ur?it? pokra?ovat v psaní ?lánk? na r?zná témata z oblasti chval, p?ípadn? služby jako takové a chceme víc a víc dávat prostor lidem, aby mohli sdílet své autorské písn? prost?ednictvím našeho webu.

 

Více na www.svetchval.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net