Rozhovor se skupinou Šeptem

Před nedávnou dobou jsme vás informovali o novém CD skupiny Šeptem "Ztracený ráj". A protože tato hudební formace je na křesťanské hudební scéně poměrně krátkou dobu, tak jsme si vám ji dovolili přiblížit skrze rozhovor, který poskytl zakládající člen "Šeptáků" Marek Vladár. V rozhovoru mimojiné prozradil proč skupina Šeptem vznikla, pro jaké publikum je určena nebo jak vznikali písně na jejich debutové CD.

Marek Vladár


Kdy a kde vznikla skupina Šeptem?
P?esná odpov?? neexistuje. O vzniku kapely jsme za?ali s mojí manželkou Helenkou p?emýšlet n?kdy v polovin? roku 2006, ale pak p?išla docela dlouhá doba, tém?? p?l roku, kdy první budoucí ?lenové kapely už p?íliš nev??ili, že n?co dáme dohromady. Náš baskytarista Jarek v té dob? dokonce prodal elektrický kontrabas, který si po?ídil. A pak se to najednou koncem roku 2006 rozjelo. Za?ali p?icházet noví ?lenové kapely a pracovalo se na prvních písních. N?kolik ?len? kapelou jen prošlo, a protože jsme tém?? rok p?evážn? zkoušeli, považuji za oficiální narození kapely srpen 2007, kdy jsme vystoupili v rámci hudebního festivalu „Na vod?“, který se po?ádal na p?ehrad? Lu?ina u Rad?jova.
S mojí manželkou, která je kapelnicí, žijeme v B?eclavi, takže Šeptem je b?eclavskou kapelou nebo m?žeme ?íci objektivn? „celomoravskou“, protože Michal p?ijíždí z T?ince, Vojta s Magdou z Rajhradu, Radek z Valtic, a nyní naše nová houslistka Markéta je od Brna. Všechny zkoušky s výjimkou soust?ed?ní se ale odehrávají vždy v B?eclavi. Momentáln? ješt? hledáme novou zp?va?ku.

Pro? jste zvolili název Šeptem?
N?jakou dobu jsme fungovali bez oficiálního názvu, ale jak se blížila vystoupení, za?ali jsme cítit nutnost, celé to naše snažení skrýt pod n?jakou hlavi?ku, dát tomu n?jaký význam, motto. Ale nic se nám nelíbilo natolik, abychom se s tím ztotožnili. Až jednou jsem poslouchal píse? polské jazzové zp?va?ky, ze které mi utkv?lo slovo Szeptem. A najednou se mi to všechno spojilo – hluk tohoto sv?ta, biblický verš v 1. Královské 19,11-12, kdy B?h p?ichází k lidem ne v bou?i ani v ohni, ale v tichu a moje touha mít kapelu, ve které budou d?ležité i texty, nejen rytmus a energie, které strhávají k davové nebo jakékoliv kolektivní euforii. Stavím na osobním prožitku, i na úkor toho, že momentáln? letí sv?tem i církví úpln? jiné hudební trendy. Takže Šeptem nechce vyvolávat pocit, že p?i t?etí písni usnete, naopak, n?které z písní jsou velmi energické. Ale za každou z nich musí být d?j, n?jaký hluboký prožitek, nesmí to být rytmus vypln?ný písmenky, poskládanými tak, aby se to rýmovalo.

Jaké písn? tvo?í váš repertoár?
Vlastní tvorb? se nebráníme, ale zacházíme s ní velmi opatrn?, aby nedošlo ke stereotypu. Ob?as sáhneme do šuplíku s bluesovými motivy, laškujeme s jazzem, worldmusic, n?kdy podlehneme i popu. Na nahrávku se nám nevešla jedna klidn?jší rocková skladba s názvem „Ranní“, o všedním život? k?es?ana. Ráno vstaneš, políbíš ženu, d?ti, pozdravíš sousedy a jdeš do práce. A cestou rozmlouváš s Bohem. Je to o tom, jak se ve tvém „oby?ejném“ dnu setkávají dva sv?ty. Taky jsme do repertoáru za?adili jednu funky písni?ku. M?l jsem obavy, jak se s tím vypo?ádáme, ale nakonec asi v podobném duchu, jakým psal David žalmy. I p?es zvolený hudební styl z ní dýchá majestátnost Hospodina, jako když stojíš na úpatí hory, zakloníš se, abys dohlédl až na vrchol, a zato?í se ti z toho hlava.

Jak vznikají vaše písn??
Jak jsem už vzpomenul, vlastní hudební skladby za?azujeme jen ojedin?le, tak, aby se nenarušila pestrost repertoáru. Takže obvykle dlouhou dobu hledám a sbírám materiál. Pak mne n?jaká skladba chytne za srdce, vyzkouším ji na manželce, a když to jako kapelnice odsouhlasí, pošleme ji kapele, aby se vyjád?ili, a jindy je postavíme p?ed hotovou v?c. Podle situace. Dlouho naposlouchávám samotný hudební motiv, dokud ve skladb? neobjevím p?íb?h. Pak už jdou slova rodícího se textu „lehce“. N?kdy musí jít skladba „k ledu“, protože narazím na omyl – tj. podlehnu módnímu vlivu nebo n?jakému chytlavému motivu, ale ten p?íb?h v tom neobjevím. A jen si podupávat do rytmu a k tomu p?ibalit n?jaká slova bych považoval za rouhání nebo braní Božích v?cí nadarmo.

Pro koho je vaše hudba ur?ená? (v??ící/nev??ící)
Pot?šilo by nás, kdyby ji poslouchali ti, kte?í se necht?jí jen bavit, a kte?í vnímají i textovou ?ást, protože jinak bychom mohli hrát t?eba na tane?ních zábavách a výsledek by byl stejný. Máme velmi dobré reference i od nev??ících lidí, protože vnímají, že nic neskrýváme, ale na druhou stranu je neobt?žujeme mén? srozumitelným k?es?anským slovníkem a n?kdy až tém?? „prostoduchým“ textovým obsahem typu: „halleluja, chvalme Pána“, by? významov? je to správná v?c, chválit Hospodina. Ale n?kdy se p?i takových projekcích cítím, jako u?edníci, za kterými poskakovala podivná d?ve?ka a provolávala slávu Ježíši. Prost? bych nerad d?lal Bohu „medv?dí“ službu, ale to je samoz?ejm? v?c názoru.

Pro? jste se rozhodli nato?it CD „Ztracený ráj“?
P?vodn? jsme si cht?li po?ídit jen takový záznam „po domácku“. Nejsme žádní profesionální hudebníci a z myšlenky vstoupit do studia jsme m?li docela respekt. Takže to vnímám jako zásah sh?ry, že nás kontaktoval majitel studia, který nám nabídl spolupráci a vlastn? se stal naším nejv?tším sponzorem. Protože, jak jist? sám dob?e víš, studiové nahrávání, zvlášt? v tak po?etné kapele, není levnou záležitostí. Dalším motivem je, že t?žší skladby, které dlouho p?ipravuješ, ?asem zapadnou prachem, protože je vyst?ídá nový repertoár. A pak je ti líto, že nemáš záznam, abys mohl zavzpomínat. Nejv?tším motivem jsou ale poslucha?i, kte?í se po koncertu ptají, pro? nemáme záznam písní.

?eho byste cht?li dosáhnout?
Mluvím-li za sebe, tak už jsme dosáhli. Máme skv?lou partu. N?kte?í jsme horší hudebníci, n?kte?í lepší. N?komu je 20 a n?komu p?es 40, ?ást ?len? pat?í k n?jakému k?es?anskému spole?enství a ?ást ne, p?esto mám pocit, že je nám spolu dob?e, že hudba, kterou d?láme, si najde ty správné uši. A zbytek už je na N?m. Žádné další ambice, než dát dohromady další píse?, která n?koho osloví, nemám.

D?kuji za rozhovor.

Webová stránka skupiny Šeptem


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net