UNIT 2016

Už za t?i dny vypukne v Plzni ekumenická konference pro mladé k?es?any UNIT. Její desátý prob?hne tentokrát na téma „Na cest? k vít?zství“. Hlavních kázání se ujmou zkušení ?e?níci Elva Frouz – Boží milost, Bonaventura – Boží moc, Saša Št?pánovský – Boží zbroj, Alois Bohá?ek – Na cest? k vít?zství. Jako speciálního hosta p?ivítá konference k oslav? svého jubilea i jednoho ze zakladatel?, Adama Petrá?ka. Dále si mohou ú?astníci vybrat ze široké nabídky workshop? a seminá??, zú?astnit se p?ednášky dobrodruha Petra Gašpárka ?i Dana Kunáška, zástupce Nové generace, a shlédnout vystoupení plze?ské tane?ní skupiny Paprsek. D?ležitou sou?ástí programu jsou chvály, které propojují celý víkend a o jejichž vedení se pod?lí hudební skupina Elaion a plze?ská chválící kapela, která se ujme sobotního ve?era chval. Ten bude p?ístupný ve?ejnosti za dobrovolné vstupné.

Specialitou letošního UNITu je také paraleln? probíhající konference pro d?ti. Program pro n? bude p?ipraven po celou dobu akce, pot?ebné informace a registrace probíhá též na webových stránkách. Registrace i nadále probíhá online na www.unitos.cz/registrace/ a aktualizované informace najdete také na facebookových stránkách www.facebook.com/konferenceunit.

WEB – www.unitos.cz
FB – www.facebook.com/konferenceunit

index


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net