UNITED představuje hvězdy festivalu

Festival UNITED napl?uje každý srpen valašský Vsetín. Už od prosince je jasné, že zahrani?ními hosty letos budou kapely Christafari a LZ7; k t?mto jmén?m te? p?ibývají i další – sestava Nomads + Natives, formace Mate.O/TU a kapela Divine Attraction.

Duo Nomads + Natives z Filadelfie tvo?í manželé, houslisté Dan a Noele Huie. Hudební dramaturg festivalu Marek Moško? uvádí: „?lenové Nomads + Natives už p?ed pár lety na festivalu vystupovali s kapelou Reilly. Umí skv?le komunikovat s publikem a na svou premiéru s novým programem se velmi t?ší. Jejich koncert bude ur?it? jedním z vrchol? klubové scény.“

Formace Mate.O/TU je nový hudební projekt polského zp?váka a skladatele Mateusze Otremby. Mateusz se v n?m vrací k po?átk?m své tvorby.

„Jméno zp?váka a skladatele Mate.O je u našich soused? dob?e známé. Na UNITED vystoupí se svou aktuální tvorbou, která je kombinací písni?ká?ství, bigbítu a starých kancionálovek. Krom? jedine?ného hudebního zážitku zde bude také prostor pro chválu. Zkratka TU za lomítkem se dá p?eložit jako totální uctívání,“ dodává Marek Moško?.

Sestavu Divine Attraction v sou?asnosti tvo?í kytarista a zp?vák Cory Simon spolu s bubeníkem Brianem Bothwellem. „Kalifornské duo má za sebou dlouhou koncertní šn?ru po celé naší republice v rámci misijního projektu na st?edních školách. Jejich hudba má sou?asný pop-rockový zvuk a jejich pódiová show je plná energie a života,“ komentuje Marek Moško?.

Z ?esko – slovenských interpret? se p?edstaví t?šínská skupina Adonai, formace Lévi, ve které p?sobí ?ást ?len? kapely Jedním srdcem, a slovenská houslistka a skladatelka Miriam Kaiser. Se sólovým projektem p?ijede zp?vák a klávesista skupiny Oboroh, Roman Dostál.

Novinkou letošního ro?níku festivalu bude scéna v Dom? kultury, která bude upravena do podoby hudebního klubu. Organizáto?i tak cht?jí návšt?vník?m festivalu zprost?edkovat neopakovatelnou atmosféru koncertu v blízkém kontaktu s ú?inkujícími. Klubová scéna bude zpoplatn?na v rámci vstupného. Na scén? vystoupí mj. Nomads + Natives, Miriam Kaiser, Roman Dostál a další interpreti.
UNITED je k?es?anský open-air festival. Jeho multižánrovost se projevuje ve škále zastoupených hudebních styl? a spektru dalšího programu. Ten zahrnuje seminá?e, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film d?tskou scénu a sporty.

V roce 2017 akci navštívilo na 4 500 ú?astník?. Festival se uskute?ní od ?tvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018 ve Vsetín?. Téma letošního ro?níku zní „Mezi námi“.

Aktuality a další informace jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách www.festivalunited.cz a na profilu sociální sít? Facebook www.facebook.com/festivalunited. Na internetových stránkách je umíst?n archiv materiál? a nahrávek z p?edchozích ro?ník?.

Tisková zpráva, festival UNITED Foto: festival UNITED


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net