UNITED se stává Open Air festivalem

Organizáto?i festivalu UNITED spustili aktualizované webové stránky, na kterých uve?ejnili první informace týkající se letošního ro?níku. Mezi hlavní novinky pat?í zm?na hlavní scény, která se v uplynulých 5 ro?nících nacházela ve velkém sále vsetínského Domu kultury. V minulých 2 letech  se návšt?vnost pohybovala okolo 3 500 lidí a kapacita p?estala být dostate?ná. Díky spolupráci s m?stem Vsetín se letos hlavní scéna p?esouvá pod širé nebe na Dolní nám?stí. UNITED se tak stane Open Air festivalem.

Oproti minulým ro?ník?m letos promluví p?t hlavních ?e?ník?. Poprvé se na pódiu p?edstaví americký
misioná?, zakladatel K?es?anské akademie mladých (KAM) a prezident Josiah Venture, Dave Patty a rovn?ž poprvé uslyšíme vedoucího pastora královehradeckého sboru Mozaika, Jakuba Limra. Z minulých let návšt?vníci mohou znát zp?va?ku Janette Oubrechtovou, frontmana skupiny eSPé Julo Slováka nebo lo?ského ?e?níka Ond?eje Szturce. Téma, na které budou hosté promlouvat, zní „Nesmrtelný“. Organizáto?i k jeho volb? uvád?jí: „Každý ?lov?k, mladý ?i starý, párkrát v život? prožil záblesk v??nosti. Bylo to ve chvílích, kdy se setkal s n?kým, koho miloval a ve chvílích, kdy se setkal s krásou. Když držel v náru?i malé dít? ?i objímal milovanou bytost, nebo když pozoroval západ slunce ?i vid?l nádhernou duhu. Doteky lásky a krásy nevydrží, ale p?esto kdesi hluboko v nás toužíme, aby obojí neskon?ilo, aby to trvalo dál. Tato touha sm?ruje k hledání po ?emsi nekone?ném a nesmrtelném. Co to ale je? Je to láska? Krása? Ale jaká? Kde?“

Festival bude zahájen ve ?tvrtek 18. 8. a potrvá do soboty 20. 8. 2016, místem konání je m?sto Vsetín. Na internetových stránkách této akce bude od 24.3.2016 spušt?na rezervace vstupenek a od 1.4.2016 registrace zájemc? do týmu dobrovolník?.

UNITED je k?es?anský multižánrový festival. Multižánrovost se projevuje ve škále hudebních vystoupení, jejich r?zných hudebních styl? a spektru dalšího programu. Tím jsou seminá?e, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Festival po?ádá zapsaný spolek UNITED 3P, z. s. ve spolupráci se vsetínskými církvemi a m?stem Vsetín.

Aktuality a další informace ohledn? p?íprav jsou zve?ej?ovány na internetových stránkách, www.festivalunited.cz a na profilu sociální sít? Facebook, www.facebook.com/festivalunited.

Webové stránky: www.festivalunited.cz
Facebook: www.facebook.com/festivalunited
Instagram: www.instagram.com/festivalunited
YouTube: www.youtube.com/festivalunited
Dokument UNITED 2014: youtu.be/C5bOaCsEgTk

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net