AWrádio – internetové rádio offline

Psal se kv?ten 2004 a parti?ka nadšenc? rozjela odvážný projekt nazvaný AWrádio – internetové rádio jinak. Pod záštitou Církve adventist? sedmého dne se rozeb?hlo nep?etržité internetové vysílání, které nabízelo nejen autorské po?ady, ale také moderní duchovní hudbu, která byla velmi nedostatkovým zbožím. Sou?ástí projektu AWrádio se stal i web, jež pravideln? informoval o duchovním kulturním d?ní v ?esku a na Slovensku.

B?hem dvanácti let AWrádio odvysílalo kulturní zpravodajství, hudební po?ady, rozhovory se známými osobnostmi, d?tské relace, biblické p?íb?hy nebo po?ady zam??ené ?ist? na duchovní rozvoj. Archiv AWrádia se tak m?že pochlubit bohatým archivem, který ?ítá více než 600 hodin. Historii zna?ky nap?íklad tvo?ila i využívaná služba Podcast, prezenta?ní akce po m?stech, mediální partnerství nebo kniha Portréty – osobnosti za mikrofónem, jež p?edstavil výb?r t?ch nejv?tších rozhovor? se známými lidmi jakými jsou nap?íklad J. Kodeš, J. Koutecký, I. Kubelková, J. Šiklová, J. Suchý, D. Vávra a další. Na ?ty?iadvacetihodinovém vysílání se od samého za?átku podíleli nejen zam?stnanci AWrádia, ale také pražští mládežníci a dobrovolníci z ?ad Církve adventist? sedmého dne.

V pr?b?hu existence vysílání internetového streamu se radikáln? zv?tšily možnosti, jak poslouchat moderní k?es?anskou hudbu, tedy ten hudební proud, který tvo?il do zna?né míry unikátnost AWrádia. Youtube, Spotify, Facebook, Deezer, atd. Vysoká úsp?šnost nových hudebních platforem se postupn? projevila na poklesu poslechu nep?ežitého hudebního streamu. I tento zásadní fakt vedl k myšlence transformace AWrádia, která vyústila v lét? 2016, kdy se definitivn? zastavilo vysílání.

Na podzim 2016 AWrádio ?eká n?kolik zm?n. Tou první je bezesporu nahrazení živého vysílání youtube playlistem, který p?edstaví to nejlepší ze sou?asné duchovní muziky. Další pozitivní zm?nou bude d?raz na offline archiv po?ad?, jež nabídne nejen zavedené po?ady z vysílání AWrádia, ale také aktuální audio novinky. Sou?ástí webu z?stane i nadále p?ehled sou?asného d?ní ve sv?t? k?es?anské kultury.

Díky pat?í p?edevším t?m, kte?í se sv?j vd?k po celou dobu existence AWrádia vyjad?ovali reakcemi, lajky, modlitbami, komentá?i a zejména poslechem. D?kujeme a t?šíme se na nové p?íležitosti, které transformace AWrádia p?inese.

Zažili jste s AWrádiem hezké chivlky? Máte vzkaz pro naši redakci? Napište nám ho na awr@awr.cz

Vaše redakce AWrádia


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net