SOS! AWrádio hledá novou tvář

AWrádio vzniklo v kv?tnu 2004, aby nabídlo nejnov?jší k?es?anskou muziku dopln?nou o inspirující po?ady. Díky k?es?anskému pohledu na sv?t si AWrádio zvolilo slogan „internetové rádio jinak“. Ve vysílání se nejprve za?ala objevovat moderní k?es?anská muzika, která se v jiných rádiích v ?R tak?ka nevysílala. Postupem ?asu se na „Á-wé-erku“ za?aly objevovat po?ady s širokou duchovní tématikou. Ve vysílání dostaly prostor rozhovory se známými osobnostmi, kulturní zpravodajství, hudební po?ady, d?tské po?ady, biblické p?íb?hy nebo po?ady v?nující se studiu Bible. Nedílnou sou?ástí AWrádia je také facebookový profil (www.facebook.com/awradio), který nabízí tak?ka p?ti tisíc?m fanoušk? nejnov?jší videotipy z moderní duchovní hudby.

Jaký je důvod Vašeho zájmu o AWrádio?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Po dvanácti letech nep?etržitého vysílání nastal okamžik, kdy se chceme zamyslet nad dalším sm??ováním AWrádia. Jak ovliv?ují nové internetové trendy po?et poslucha?? AWrádia? Existuje v dnešním nabitém sv?t? internetu stále takový hlad po moderní k?es?anské hudb? ?i duchovním obsahu? Je AWrádio stále exkluzivní?

Vysílání AWrádia poslouchám kvůli:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

AWrádio za?alo p?sobit v dob?, kdy aktuální k?es?anská hudba byla nedostatkovým zbožím. Ostatní rádia (FM i internetová) se tak?ka výhradn? zam??ovala na ?eskou scénu, tradi?n?jší hudební proud ?i osv?d?ené (neaktuální) duchovní písn?. Kdo si cht?l zdarma poslechnout nového Matta Redmana, Hillsong, Casting Crowns, Kirka Franklina, Michaela W. Smithe, Chrise Tomlina, Amy Grant, eSPé nebo Kalwiche, nem?l moc možností. AWrádio nabízelo to nejnov?jší, co se ve sv?t? moderní duchovní hudby objevilo.

V pr?b?hu vysílání se na trhu objevilo n?kolik významných projekt?/web?, které narušily hudební exkluzivitu internetového AWrádia. Díky server?m typu Myspace, Youtube, Last.fm, Spotify, SoundCloud, Dezeer a mnoho dalších se moderní duchovní hudba zp?ístupnila širší mase zájemc?. Poslechnout si kdykoliv, cokoliv je v dnešní dob? mnohem snazší, než v dob? vzniku AWrádia. I proto si klademe otázku:

Upřednostňujete poslech AWrádia před ostatními možnostmi?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Vysílání AWrádia však nenabízí jen kvalitní duchovní hudbu, ale také bohatý archiv po?ad?. V sou?asnosti se m?žeme pochlubit archivem po?ad?, který obsahuje p?es 600 hodin materiálu. Za 12 let existence AWrádio odvysílalo stovky minut vlastní tvorby. Mezi nejúsp?šn?jší po?ady pat?í – Baré, D?de?ek, Cheri – zázrak z ulice, Koktejl, M+M Show, Koloto?, Myšlenky z hory blahoslavenství, Podivuhodné setkání, Portréty, Siesta a mnoho dalších. Avšak i v této oblasti se zm?nila pot?eba poslucha?e. Nejnov?jší pr?zkumy poukazují na fakt, že poslucha?i up?ednost?ují možnost p?ehrání po?adu v „offline“ verzi. Výhoda této formy je o?ividná – p?ehrát si svou oblíbenou relaci kdy chci. Vnímají to poslucha?i AWrádia stejn??

Pro poslech pořadů upřednostňuji:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Chceme být sou?asní, chceme být exkluzivní, a proto se nebojíme p?ehodnotit to, co dlouhodob? funguje. D?kujeme všem partner?m, ?tená??m našeho webu i našim poslucha??m za podporu. Moc si jí vážíme. Modlete se prosím za naše rozhodnutí, která by m?ly vést ke zvýšení zájmu o zna?ku AWrádia, internetového rádia jinak. Pokud Vás napadne jakákoliv p?ipomínka k transformaci AWrádia, napište nám ji na zalud@awr.cz.

Redakce AWrádia


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net