10 otázek pro Boží šramot

Další skupinou, ktera se podrobila 10-ti otázkám v našem seriálu rozhovor? je slovenská parti?ka fungující již od 90. let Boží šramot. Tato netradi?n? zn?jící skupina funguje ve složení: Juraj Hort – klavír, zp?v, Anna Hortová – zp?v, Iveta Šedíková – zp?v, Lucie Masárová – zp?v, Ivan Klánek – basa, Marek Masár – bicí, Peter Masár – zp?v, pozoun, Martin Masár – trubka, zp?v, Luboš Vrzo? – zp?v, saxofon. Skupina Boží šramot má na svém kont? CD s názvem „tak zoznámme sa…

dsc06710

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

My hovorievame, že naša kapela vznikla „evolu?ným vývojom“ z pôvodného chrámového zboru, ktorý dodnes sprevádza mládežnícke sv. omše v Novej Dubnici. Už v tom ?ase sme sa zú?ast?ovali festivalu Verím Pane v Námestove, ktorý dodnes patrí k najvä?ším gospelovým festivalom na Slovensku. Ke?že niektorí sme už mali skúsenosti z hrania s inými telesami, povedali sme si, že by sme aj my mohli da? nie?o „dohromady“, a zahra? na hlavnom pódiu… Treba taktiež spomenú? zbor The Gospel Family, ktorý je prepojený na našu kapelu. Prvotne vznikol pre potreby nášho koncertu, ke? sme uvažovali, ?ím by sme mohli naše vystúpenie ozvláštni?. Oslovili sme partiu nadšencov z našej farnosti a okolia, ktorí sa pod vedením nášho kapelníka Juraja dali dohromady, aby nacvi?ili pár vecí na koncert. Dnes fungujú ako samostatné teleso, ktoré sa zú?astnilo aj celoslovenského projektu na pamiatku zosnulého Michaela Jacksona, kde vystupovali po boku takých hviezd, ako je Dara Rollins, Tina, Marián Labuda a ?alší. Takže našou prvotnou motiváciou bola a je rados? z hudby…

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Ke? máte možnos? vidie? a vedie?, že to, ?o robíte, má zmysel. Ke? sa vaša hudba odzrkad?uje na ?u?och. Nie len na ich nadšených tvárach, ale hlavne v ich vnútri. Ke? piese? zasiahne nato?ko pozitívne, až sa ?lovek za?ne zamýš?a? nad hodnotami…

Po našom prvom ve?kom koncerte na domácej pôde vystúpil na pódium mladý muž, ktorého niektorí z nás poznali a vedeli, že nie je veriaci. Na koncert prišiel iba zo zvedavosti. Cítil potrebu, bezprostredne po koncerte sa podeli? s prítomnými o svoj vnútorný zážitok z ve?era… Po ?ase nám tento ?lovek poslal jeden krásny a silný text k piesni „Daj mi šancu zmeni? svet“, ktorá sa stala sú?as?ou nášho repertoáru…

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Po technickej stránke sú to hlavne texty. Ale aby to bolo skuto?né, musí by? za tým samotný život kapely a jej ?lenov. Prostredie, z ktorého vychádza, správanie aj mimo pódia… ?udia sú pozorní, vycítia, ?o je prázdna póza a ?o je úprimné…

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Aj ten si prešiel svojim „evolu?ným vývojom“. Hudbu má od za?iatku v rukách náš kapelník a klávesák Juraj, aj ke? výsledná podoba vznikala a stále vzniká na skúškach za „asistovaného pindania“ ostatných ?lenov (hlavne dychárov).

Problém však bol s textami. Ke?že nikto z nás neobjavil v sebe básnické ?revo, ?i aspo? dostatok zdravej drzosti nie?o napísa?, po?iato?ný problém sme riešili siahnutím po žalmoch. Naš?astie sa nám neskôr podarilo prehovori? k spolupráci p. Mariána Kvasni?ku, ktorý písal texty aj pre – dnes už legendu slovenského gospelu – Tren?iansky bazár. Neskôr sa nám ozvali aj iní textári, za všetkých môžeme spomenú? meno Peter „Vinco“ Bezdeda.

A v poslednej dobe vytasil so svojou drzos?ou náš saxofonista Lubo, ktorý si dovolil okrem svojej hudby napísa? aj vlastný text…

O ?em jsou vaše texty?

Zvä?ša o pozitívnych témach. Chceme rozdáva? ?u?om hlavne úprimnú rados?… O bežnom živote, o vz?ahoch medzi ?u?mi, o každodenných radostiach ale ob?as i starostiach. O tom, ako v našich životoch pôsobí Božia láska bez toho, aby sme si to my sami uvedomovali…

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Sme o tom presved?ení! A nemusí ís? pritom o prvoplánové otvorené pôsobenie plné ve?kých slov. Ve?ké veci vznikajú skôr z mali?kostí a zázraky sa dejú zvä?ša v tichosti…

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Nesledujeme ju pravidelne a len ve?mi málo. Máme však pocit, že aj napriek ve?kému rozdielu v hlásení sa ku kres?anskej viere na Slovensku a v ?esku, sú ?eské piesne vrúcnejšie, slovenské zas temperamentnejšie… Po žánrovej stránke je pre ?esko stále typickejší skôr folk, pre Slovensko zas pop-rock…

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Skôr pre veriace publikum… Ale naše CD si kúpilo aj ve?a „nekres?anov“. Takisto na náš Trojkrá?ový koncert, ktorý každoro?ne organizujeme v Novej Dubnici, sa chodí ako na „kultúru“ a sála býva pravidelne preplnená. ?udia nerobia v princípe rozdiely medzi Dychovým orchestrom (známe domáce teleso s mažoretkami) alebo Božím šramotom… ?o je tiež pozitívna forma evanjelizácie…

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Nové CD.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

www.bozisramot.sk a www.thegospelfamily.sk.

Za skupinu Boží šramot odpovídal Juraj Hort.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net