10 otázek pro Deep Inside

Kapela Deep Inside vznikla v roce 2007 a to zejména za ú?elem po?ádání ve?er? modliteb a chval. Zprvu hrála pouze p?evzaté písn?, ale nyní se ?ím dál více snaží v?novat i vlastní tvorb? a oslovit p?edevším mladé lidi. Jejich styl by se dal charakterizovat jako sm?s popu, funku a rocku.

Deep Inside znamená ,,hluboko uvnit?“ a to je práv? to, co chce kapela Bohu p?inést. Chválu, která není povrchní. Cht?jí vyjád?it, co opravdu hluboko uvnit? prožívají. V roce 2010 vyšlo jejich debutové album s názvem “Mojí radostí”.

Deep Inside:
David Gryga – bicí
Pavel Motyka – el. kytara
Lukáš Walach – klávesy
Marek Raszka – baskytara
Artur Heider – ak. kytara, zp?v
Romana Švíková – zp?v.

b472

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Za?ínali jsme jako doprovodná kapela k našim bohoslužbám v církvi. ?ekli jsme si, že u nás v ?R není zrovna mnoho dobrých k?es?anských kapel a že se pokusíme tuto situaci zm?nit.  A tak jsme za?ali hrát i mimo naši církev na r?zných k?es?anských akcích, festivalech atd.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Myslím, že naše m??ítko úsp?chu by m?lo být trochu jiné než u sv?tských kapel. Pro nás je úsp?ch to, když skrze naši hudbu mohou být lidé blíž Bohu, když jim naše texty mohou p?ipomenout kým B?h je a co pro nás ud?lal. Pokud naše hudba pomáhá k napln?ní Božího poslání tak je to úsp?ch.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Myslím si, že hlavn? poselství obsažené v textech, ale nejen to, záleží i na osobních životech všech ?len? kapely. Pokud se skrze kapelu projevuje Boží moc, pak bych ?ekl, že je skute?n? k?es?anská. Nechci, abychom byli k?es?ani pouze podle názvu. Je mnoho kapel, které se vydávají za k?es?anské, ale jejich životy sv?d?í úpln? o n??em jiném.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Pokaždé trochu jinak, ale v?tšinou máme n?jaký hrubý nást?el, myšlenku, nápad, se kterým potom dále pracujeme. N?kdy je píse? hotová hned a n?kdy to trvá trochu déle.

O ?em jsou vaše texty?

Jednoduše ?e?eno, jsou o Bohu. N?které písn? se dají použít jako spole?né chvalozp?vy, jiné jsou více osobní. Vždy se snažíme o to, aby naše texty byly jasné a srozumitelné a aby byly zakotvené v Bibli.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

V??ím, že m?že, pokud p?ináší živé a pravdivé poselství.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Na Slovensku jsou ur?it? o kus dál. Sami jsme to mohli poznat, když jsme ú?inkovali na slovenském festivalu Campfest. Bylo vid?t, že církve mezi sebou daleko více spolupracují a navzájem se podporují. To nám zatím u nás trochu schází, ale myslím, že v poslední dob? se i u nás v ?esku za?ínají objevovat nové kapely. Chce to ?as a hlavn? vytrvalost.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Jak už jsem zmínil, p?evážn? hrajeme na k?es?anských akcích, takže tomu odpovídá i naše zam??ení. Kdo ví, t?eba ?asem nahrajeme album, které bude ur?eno pro nev??ící lidi, ale zatím tomu nic nenasv?d?uje.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Za?ínáme pracovat na novém albu, a to je pro nás velká výzva. Chceme se posunout o kus dál co se tý?e zvuku a hlavn? našich písní. Taky je d?ležité, abychom sehnali pot?ebné finance a zvládli to i ?asov?.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Ur?it? na našich webovkách www.deepinside.cz, kde si zárove? m?žou objednat naše album, nebo mohou navštívit náš profil na Facebooku.

Za skupinu Deep Inside odpovídal Artur Heider.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net