10 otázek pro Elementum

Vsetínské uskupení Elementum vzniklo 1. ledna 2009 a je tvo?eno z ?len? Církve bratrské a K?es?anských sbor?. Konkrétn? skupinu tvo?í: Jarmila Húš?ová – zp?v, akustická kytara, Michal Skalka – sólová a akustická kytara, klávesy, Petr Húš? – basová kytara, Daniel Raška – bicí. Název skupiny neodkazuje na ?ty?i základní p?írodní elementy, ale snaží se poukázat na základní element v život? ?lov?ka, tedy na Hospodina.

elementum2

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Pro každého z kapely r?zná. Pro m? to byl nejvíce pocit, že m?žu propojit svoji lásku k hudb? s láskou k Pánu Bohu a že jsem se pro to narodil. Dalším motivem pro m? bylo, že jsem cht?l p?inést p?ed Pána Boha to nejlepší, ?eho jsem schopen. Mrzí m?, že množství ?eských kapel chval se soust?edí pouze na jeden rozm?r uctívání a na kvalitu své produkce už nedbají.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Když se lidé skrz její písn? setkají s opravdovým Bohem, zažijí Jeho pohlazení nebo usv?d?ení. Za úsp?ch se ur?it? dá ozna?it psaní a produkce autorských písní, s kterými se mohou lidé ztotožnit, protože dokáží vyjád?it Bohu n?co, co jim samotným p?íliš dob?e nejde.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

A co d?lá k?es?ana k?es?anem? Já myslím, že živý vztah s Bohem, který se musí odrážet v celém konání ?lov?ka. Pro nás hudebníky zcela p?irozen? v hudb? a postoji, s kterým ji prezentujeme.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Pokud mluvíme o hudb?, tak to je u každého ?lena kapely r?zné. N?kdy je za tím studium hudby a n?kdy vznikají nejkrásn?jší hudební fráze práv? jen p?i spole?ném jamování. V?tšinu aranží tvo?íme spole?n? na zkouškách. Písn? n?kdy s n?jakým ?asovým odstupem ješt? m?níme, píse? totiž pot?ebuje ?as usadit se a uzrát. N?kdy si to pracovn? natá?íme, protože teprve až poté ?lov?k slyší skute?nou pravdu z hlediska aranže i provedení.

O ?em jsou vaše texty?

Nemáme ješt? hotové vlastní písn?. Osobn? mám ale za to, že píse? musí vyjít z opravdového života, být autentickým odrazem naší fyzické i duchovní reality. Možná i proto nám celkem trvá p?ipravit materiál, který bude n??ím víc než další k?es?anskou básni?kou. Asi bychom pot?ebovali Richarda Kraj?o, mohli byste se za n?j modlit?

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ano. V jaké mí?e pak záleží, co se skrývá za pojmem k?es?anská hudba. Myslím, že existuje mnoho zp?sob? jak oslovit ?lov?ka evangeliem. B?h je p?ece kreativní a my odrážíme jeho podobu i v tomto ohledu. Pokud je pravda, že hudba a média dnes ovliv?ují miliony lidí, pro? by se tento zp?sob nemohl využít pro ší?ení dobré zprávy?

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

To je t?žká otázka a to nejen protože zápasím s posuzováním a nezdravou kritikou… Poslední roky jezdívám pravideln? na Slovensko a mám na jejich scén? n?kolik p?átel. Tito lidé jsou pro m? velkým vzorem. Milují Boha nejen na pódiu, ale hlavn? mimo n?j. A to co se d?je na pódiu je jen špi?ka ledovce jejich života s Bohem. To, že jejich produkce je na úrovni profesionál? je tak n?jak bokem a možná spíše d?sledek jejich postoj? a chuti ob?tovat Bohu jen to nejlepší.

?eská hudební scéna je pro m? více neznámá a musím p?iznat, že žádné CD od ?eské k?es?anská kapely se u m? dlouhodob? nehraje. P?ed n?kolika lety jsem se b?hem poslechu kapely Timothy modlil v modlitební místnosti 24-7, aby Pán B?h povolal nové ?eské kapely. No a dnes vidím kapely jako Donebevolající, Deep Inside, R.E.J. nebo Runaway My Son a mám z toho radost. A mladých kapel je daleko více a tím nemyslím sborové hudební skupinky. Na worship festivalu United (www.festivalunited.cz) vystoupí 7 kapel, které dostanou sv?j prostor v rámci festivalové sout?že pro nové nebo mén? známé k?es?anské kapely. Myslím, že práv? toto u nás pot?ebujeme. Více p?íležitostí získat zkušenosti, získat zdravou kritiku a srovnání se zkušenými a možná si i trochu natlouci, abychom za?ali kone?n? cvi?it.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Naše hudba je zatím sm??ována na v??ící publikum.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Život kapely je jedna velká výzva, nebo ?ada výzev hned za sebou… Letos jsme m?li skoro na 3 m?síce výpadek ze zdravotních d?vod? a chceme tu mašinku zase „nakopnout“. Nejv?tší výzvou jsou pro nás nové písn?. P?inést vlastní ?eskou tvorbu do oblasti chval je jeden z motiv? vzniku naší kapely. Druhá konkrétní výzva nás ?eká v ?ervnu, kdy chceme zapracovat na našem oficiálním demu a nato?it mini album n?kolika p?evzatých písní ve vlastních aranžích.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Naši p?átelé a fanoušci nás již znají osobn? z našich vystoupení. Ti ostatní se mohou seznámit na webových stránkách www.elementum.cz nebo na našem Facebook profilu www.facebook.com/kapelaElementum.

Za kapelu Elementum odpovídal Daniel Raška.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net