10 otázek pro Eliatu

Rocková skupina Eliata pochází z Vysokého Mýta a vznikla v roce 1999 a v sou?asnosti funguje ve složení: Dana Š?epánová – zp?v, Radek Št?pán – bicí, Ví?a Duspiva – baskytara, Milek Havlík – kytara, zp?v, Lá?a Št?pán – kytara, zp?v. Eliata má na svém kont? velice známé hity jako „Tv?j planem“ nebo „Jsi po?átek i konec„.  Zám?rem skupiny je vyvýšení Boží slávy, svrchovanosti a láskya zv?stování evangelia hlavn? mezi mladší generací.

kh01

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Vždy (p?ed uv??ením) jsme hráli a zpívali v r?zných  kapelách. Po uv??ení jsme, napln?ni Duchem Svatým, za?ali skládat písn? plné nad?je, radosti, toho, co jsme prožívali. Cht?li jsme toto úžasné poselství o Ježíši, Jeho svobod? a vít?zství p?edávat dál.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Když B?h „otvírá dve?e“ do služby a poselství v písních se m?že ší?it dál.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Jasné texty o Ježíši, který je tou jedinou cestou k Bohu.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

N?kdo p?inese píse? na zkoušku kapely, kde pak spole?nými silami vzniká aranž. P?vodní píse? v?tšinou vzniká oslovením  Božím slovem, jindy zase hudebním nápadem, ke kterému se píše text.

O ?em jsou vaše texty?

Naše texty jsou jasné – o Bohu, o Ježíši, inspirované Biblí, ?asto je to i citované Boží slovo.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it?. Je to jedna z výborných a pro lidi p?ijatelných možností, jak se dozv?d?t o Bohu. K?es?anská hudba (ve sv?t?) jde nap?í? všemi žánry, proto t?ch evangeliza?ních p?íležitostí je dost.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

U nás je hodn? worship kapel do církve (což je fajn), které spolu ale dost splývají. Hudebn? zajímavé kapely chybí. Chybí mnohé žánry, hudební nápady, vlastní tvorba, výrazné osobnosti. N?kdy slyšíme i tzv. k?es?anské kapely, které se ve svých písních o Bohu ani nezmíní. V tomto p?ípad? nejde o k?es?anskou kapelu (by? v ní hrají k?es?ané).

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Naše hudba je rocková (až poprocková) s biblickými texty. V??íme, že povzbuzuje k?es?any. Ale v??íme, že Boží slovo je mocné a „nevrací se s prázdnou“, takže ur?it? chceme hrát (a hrajeme) i pro nev??ící publikum.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

?ekají nás koncerty na k?es?anských festivalech (nap?. Campfest na Slovensku), ale i na festivalech, kde je k?es?anská hudba spíše okrajovou záležitostí a je zde prostor oslovit i nev??ící publikum (nap?. festival Otev?eno v Jimramov?).  Další výzvou je vznik druhého CD, které plánujeme – dá-li Pán – na letošní léto.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Veškeré info o kapele jsou na našich internetových stránkách – www.eliata.cz .

Za skupina Eliata odpovídala Dana Št?pánová.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net