10 otázek pro Evu Henychovou

Eva Henychová je nejen zp?va?kou, kytaristkou, skladatelkou i texta?kou v jedné osob?, ale p?edevším charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písn? jsou osobní výpov?dí ?lov?ka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skute?ností všedního života. Za svou bohatou kariéru vydala celkem ?ty?i alba autorských písní – Svítání (1996), Za st?nou z papíru (2000), Všechno je jinak (2004) a Sinaj (2010). V sou?asnosti má celkov? za sebou více než 1 500 samostatných recitál?.

eht077

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Kapelu nemám, jsem samostatná písni?ká?ka. Za?ala jsem p?ed dvaceti lety zpívat a hrát, protože m? to bavilo a poslucha?e také.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Pro m? osobn? je nejv?tším úsp?chem, když se mi poda?í oslovit, pot?šit, otev?ít a t?eba klidn? i rozplakat své poslucha?e. V??ící i nev??ící, pokud takoví v?bec jsou.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Když je n?kdo k?es?anem, bývá to v?tšinou i vid?t na jeho projevech, pokud je muzikant, tak i na jeho hudb? a textech. Takže i jeho hudba je „k?es?anská“, je-li to nutné to takto nazývat…

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Pot?ebuji myšlenku, téma, musím mít o ?em psát, ?asto to nosím dlouho v sob?, zpracovávám, hledám nový zp?sob, jak myšlenku vyjád?it a být srozumitelná, originální, ale nevykrádat p?i tom sebe samu.

O ?em jsou vaše texty?

Jsou o mém život?, o tom, co m? oslovuje, mnohdy o Bohu a hledání duchovní Pravdy, jsou mou osobní výpov?dí.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it? ano. Jen by to nem?lo být cílem. Já osobn? bývám p?ekvapována, jak moc to funguje, i když v tom ten úmysl nemám.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Neznám ji p?íliš, tak se nem?žu vyjád?it. Snad jen skupina Žalozp?v, se kterou jsem nedávno hrála v jednom kostelíku, m? velmi pot?šila a oslovila. Dalo se jim to v??it. Krásní lidé.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Svou hudbu rozhodn? k nikomu konkrétn? nesm??uji. Kdo chce slyšet a je na mé vln?, je p?ipraven, ten porozumí. Nezáleží na tom, z jaké škatulky zrovna je. V?tšinu mých poslucha?? sice tvo?í k?es?ané, ale našt?stí nejenom oni. Mám velkou radost, když mi po koncert? p?ijde pod?kovat se slzou v oku ?lov?k, který nezapomene p?ipomenout, že je sice nev??ící, ale že byl velmi p?ekvapen a osloven.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Mám te? ?erstv? na sv?t? své 4. album, tak si dám asi na chvíli pauzu a budu jen jezdit a hrát, p?edstavovat své písn? sv?tu J. Výzvou je mi rozhodn? nikdy nekon?ící proces práce na sob? v širokém smyslu…

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Nejvíce se o mn? dozvíte na stránkách www.evahenychova.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net