10 otázek pro Geshem

Vokální akapelový soubor Geshem dal dohromady v dubnu roku 2000 sbormistr a muzikant Marek Šlechta, který seskupil více než 20 rozmanitých zp?vák?. Geshem má za svou dobu fungování více než 200 vystoupení,  CD Wade in the water – 2005 a DVD Geshem – LIVE – 2009. Repertoár souboru tvo?í ?ernošské spirituály, písn? z Taizé a hebrejské písn?. Gesehm znamená „déš?“, a proto má soubor jasný cíl – pot?šit žíznivá srdce poslucha?? a nabídnout vláhu v podob? kvalitního hudebního zážitku.

img_-224

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??
Cht?l jsem, aby v ?echách zn?la na úrovni a d?stojn? tradi?ní duchovní hudba, a to taková, která hýbe srdcem, probouzí radost a pokoru. ?ernošské spirituály jsou daleko v?tším hudebním zdrojem, než jsem tušil p?i založení souboru v roce 2000. Hebrejské písn? a písn? z Taizé jsou stylov? jiné, p?esto pocházejí všechny ze stejné biblické tradice.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?
Slovu úsp?ch ve spojení s k?es?anstvím nerozumím. Byl Ježíš Kristus úsp?šný? Geshem znamená hebrejsky déš?. P?ináší vláhu, požehnání, nejzákladn?jší p?edpoklad života, pomáhá r?st rostlinám a dává vodu studnám, ?ekám i mo?ím. Déš? m?že odrážet duhu, znamení smlouvy. Déš? padá sh?ry na nás všechny bez rozdílu. Geshem je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co p?ináší déš? žíznivým srdcím a duším, žíznivým uším. Chce p?inášet radost, pot?šení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat nad?ji a posilovat ji.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?
Myslím, že bych ?íkal fráze. Já jsem rád, když se naši poslucha?i cítí osloveni. Když plá?ou nebo se sm?jí, tancují neho se hýbou v rytmu písn?.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?
Komponuju aranže, u?ím jednotlivé hlasy, spole?n? pak zdokonalujeme, hledáme nejlepší zvuk na míru zp?vák?, hledáme nové zp?soby vyjád?ení, spolupracujeme s odborníky.

O ?em jsou vaše texty?
Jsou projevem lásky k Bohu a lidem.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?
Vše, co k?es?an d?lá, má sloužit jako evangelizace, tedy i hudba.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?
Stále ješt? je velmi ?ídká, slabá, málo známá. ?asto dob?í hudebníci nejsou „vid?t“ z prostého d?vodu: marketing je drahý.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?
Spirituály jsou pro každého ?lov?ka a pro všechny možné životní situace.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?
S Geshemem jsme zahájili program Pomoc pot?ebným, kde naším partnerem je Magistrát hl.m.Prahy. Jedná se o benefi?ní koncerty, kterým pomáháme r?zn? handicapovaným, ob?tem katastrof atd.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?
Na www.geshem.cz nebo na Facebooku.

Za skupinu Geshem odpovídal Marek Šlechta.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net