10 otázek pro Jiný rytmus

Hudební uskupení Jiný rytmus funguje od roku 1995 jako nedílná sou?ást domácí k?es?anské scény a snaží se ve své tvorb? spojit tvrdší muziku s hlubokým uctíváním Boha. Jiný rytmus má na svém kont? desítky vystoupení a také 4 alba (Jednosm?rka – 1999, Cítím Tvou lásku – 2002, Jen On – 2005, Tvé území – 2009).

p1430657_0

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Jiný rytmus vznikl v církevním prost?edí jako chválící kapela. Sešli jsme se ve znojemském sboru, dali se dohromady a za?ali s chválami u nás ve sboru. Až pak se naše služba rozrostla. Za?ali jsme tvo?it své písn?, nahrávat CD a jezdit po celé republice. Motivace byla – sloužit Bohu svým hudebním obdarováním a vzdát mu tím chválu.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Otázka úsp?chu je v k?es?anství „ošemetná“. Nap?: Ježíš u?il, že š?astní a úsp?šní jsou pla?ící,malí atd. Pro nás je úsp?chem to, že stále následujeme Ježíše s láskou a úctou. A naší služb? jsme v?rni už od roku 1996.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Nevím nakolik bych nutn? nazýval kapelu k?es?anskou, ale pokud ano, tak by ji m?li tvo?it praktikující k?es?ané. U n?kterých je to zvýrazn?né texty apod.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

U nás je to tak, že písn? píšu já, hudbu i texty. Kluk?m ukážu své nápady a co projde tak na tom pak spole?n? pracujeme, n?kdy ješt? podle p?ipomínek m?ním t?eba n?jakou ?ást textu atd. Na aranžích pak pracují hlavn? kluci.

O ?em jsou vaše texty?

Naše texty jsou „chválící“, takže vyjad?ují hlavn? to kým B?h je a co pro nás znamená. Baví nás poodhalovat ten závoj, abychom chytli to zjevení kým On je a mohli nad ním žasnout a uctívat Jej.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it? m?že sloužit k evangelizaci a slouží. Sami jsme to zažili, když jsme n?kde sloužili na evangelizacích, nebo i v klubech.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Oproti tomu když jsme za?ínali je te? mnohem víc kapel a možností, a n?které kapely jsou na dobré úrovni.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Jakožto v??ící kapela sm??ujeme své písn? k v??ícímu publiku, ale p?itom se snažíme dostat i „do sv?ta“, jak už jsme psali i v otázce o textech. Naše hudba je spíš pro v??ící publikum, ale máme i písn?, které jsme ješt? nenahráli, a které jsou do sv?ta, a s kterými jsme jezdili i po klubech a evangelizacích.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Momentáln? asi ne…

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Na našem webu www.jinyrytmus.com nebo na www.bandzone.cz/jinyrytmus.

Za skupinu Jiný rytmus odpovídal Petr Zíka. 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net