10 otázek pro Lamačské chvály

Úplný po?átek skupiny Lama?ské chvály m?žeme datovat na rok 1994, kdy se Bra?o Letko rozhodl doprovázet skupinu zhruba 100 mladých v??ících v Lama?i (?ást Bratislavy) p?i bohoslužbách. Postupem ?asu se skupina zformovala do sou?asné sestavy (Bra?o Letko, Jurko Sušaník, Stanislav „Stanley“ Bordá?, Tomáš Florián,  Jakub Krátký a „stálý host“ Peter Chova?ák)  a stala se špi?kou mezi ?eskoslovenskými skupinami vyznávající hudební styl worship. Svoje hudební nápady vtiskly zatím na 3 CD (1999 – Lama?ské Chvály, 2005 – Dávám Všetko, 2007 – Zlomený pre Teba).

n1535883598_208239_6770980

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Naša kapela vznikla na mládežníckych sv. omšiach v Lama?i. Vznikla sponntánne z hudobníkov a spevákov, ktorí sa postupne pridávali k Bra?ovi po?as omše a potom aj na chvály po omši. Motiváciou bola oslava Boha.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Pre nás je najvä?ší úspech to, ke? sa spolu zjednotíme a dokážeme v daný moment na pódiu da? Bohu chválu a p?ežit ju naplno. A ve?mi nás teší, ke? Boh po?as nšich koncertov koná v hradisku. Radi sa na to pozeráme a máme o ?alší dôvod chváli? Boha.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Viera v Ježiša Krista a jej ohlasovanie (priamo alebo nepriamo)

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Texty  a hudbu skladá Bra?o Letko a vä?šinou je to pri jeho osobnej  modlitbe alebo modlitbe v spolo?enstve. Niekedy sa stane, že zloží aj nie?o na pódiu.

O ?em jsou vaše texty?

Naše texty sú chválové a uctievacie. Ide o priamu oslavu Boha. Mohli by sme poveda?, že je to forma modlitby.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?ite ano. T?eba zvoli? správny štýl a správne texty.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Myslím, že je medzi našimi štátmi rozdiel. V ?eskej republike nájdeme výborné k?es?anské kapely, ale je ich málo a tých priemerných je tiež pomenej. Na Slovensku vzniklo v poslednej dob? mnoho k?es?anských kapiel a niektoré z nich sa postupom ?asu prepravocali k dobrej kvalite. Chýba u Vás tradícia k?es?anských festivalov.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Naša hudba je ur?ená hlavne pre veriace publikum. Ide tu o spolo?nú chválu Boha a našu spolo?nú modlitbu.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Životné áno. Hudobné… možno vyda? live CD z koncertov.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

www.lamacskechvaly.sk

Za skupinu Lama?ské chvály odpovídal Tomáš Florián. 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net