10 otázek pro Nad čarou

Skupina Nad ?arou vznikla na podzim roku 2005 a hudební kostru skupiny tvo?í Honza Kubiš, Renáta Gebauerová, Joser „Pupík“ Mlad?jovský, Denisa Sikorová, René Sikora a Šimon Bílý. Kapela má na svém kont? desítky úsp?šných koncert? a 3 hudební nahrávky (Všechno mám v N?m, M?j sv?t se to?í kolem Tebe, Tvé srdce).

kapela

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

N?kolik let jsem skládal texty i hudbu a vzniklo pár písní, které jsem cht?l odprezentovat lidem. Ren?a taky skládala, takže jsme dali dohromady repertoár a rozhodli se uspo?ádat koncert. K tomu, aby mohl být koncert, bylo zapot?ebí sehnat vhodné lidi. To se nám poda?ilo a tak od roku 2005 existujeme jako kapela s názvem Nad ?arou.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Nevím, co jiní považují za úsp?ch, ale pro m? je st?žejní prioritou, aby to co d?láme, bylo jednozna?n? o Bohu. Takže za úsp?ch považuji reakce lidí, kte?í píší, že se jich naše tvorba dotýká u srdce a vede je to do užšího vztahu s Bohem.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Svého ?asu jsem byl toho názoru, že k?es?anskou kapelu tvo?í k?es?ané. Dnes tomu dávám konkrétn?jší tvary a ?íkám jednoduše: „život“. Ano, nic jiného než každodenní, otev?ený život nám nedává právo ozna?ovat se za k?es?any, ?i k?es?anskou hudební skupinu.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Hlavními „tv?rci“ text? a hudby jsme my dva s Ren?ou. Na zkoušku p?ineseme hrubý materiál a vyjád?íme své p?edstavy. Zkoušíme se všichni zapojit a pak už jen ladíme, ladíme, ladíme. Stává se i to, že n?která píse? by doznala takových necht?ných zm?n, že ji rad?ji úpln? vypustíme a už se k ní nevracíme. V?tšinou to však dob?e skon?í a býváme se svou prací spokojeni J

O ?em jsou vaše texty?

Jde nám hlavn? o to, abychom do našich písní promítali aktuální d?ní v našich životech. Vlastn? by se dalo ?íct, že zhudeb?ujeme sv?dectví.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Jsem toho názoru, že hudba je p?edevším prost?edkem pro navazování kontaktu, nikoliv jako samonosná jednotka. K?es?ané hudbu pro evangelizaci hojn? využívají a nemyslím si, že je to špatné. Co ovšem považuji za bláhové je, o?ekávat, že se skrze n?jaké písn? budou dít zásadní v?ci. Hudba je neodmysliteln? spjata s emocemi a proto je nanejvýš d?ležité odd?lovat od sebe emoce a Boží jednání!

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

P?iznám se, že d?ní u nás nebo na Slovensku aktuáln? nesleduji. Samoz?ejm? znám pár osv?d?ených a známých t?les, ale necítím se v tuto chvíli kompetentní to n?jak hodnotit. Co je pro m? ovšem u všech kapel podstatné, je život. Od doby zrození sociálních sítí jako nap?. Facebook se ukazuje mnohem více než kdy jindy, kdo ?ím žije. Musím s politováním ?íct, že jsem byl nejednou ot?esen! Pak mi z pódia m?že ?íkat, kdo chce, co chce…

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Každopádn? naše písn? hovo?í spíše jazykem k?es?an?. P?esto mám mnoho p?átel a známých mimo církev, kterým se naše tvorba líbí.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Výzvy tady budou stále, ale pro m? konkrétn? je velikou výzvou, dokon?it dálkové studium a moci se znovu pln? v?novat tomu, co je mi bližší, p?íjemn?jší a konec konc? i smyslupln?jší. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se do ni?eho v?tšího nepouštíme, protože na to jednoduše nemáme kapacity.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Na našich stránkách: www.nadcarou.cz

Za skupinu Nad ?arou odpovídal Honza Kubiš. 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net