10 otázek pro Nebend

Brn?nská folková skupina Nebend funguje od roku 2007 a její repertoár tvo?í zejména zhudebn?né básn?. Nebend v sou?asné dob? p?sobí ve složení: Martin Raus – kytara, zp?v,  Daniela Nykodýmová, Martina Štiglerová – zp?v, Tomáš Nykodým – viola, housle, kytara, zp?v, Jaroslav Štigler – cello, Bo?ek ?ezanina – bezpražcová baskytara, Petr Buršík – bicí, flétna. V roce 2008 skupina vydala CD Poslední list.

493539

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Chu? oživit pár starých písni?ek a d?lat muziku, která je mi (nám) blízká.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Soudím že to, co pro jakoukoli kapelu – když její písni?ky n?co pozitivního zanechají v srdcích poslucha?? – t?eba jen oby?ejnou radost.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Tady budu trošku osobní: Termín „k?es?anská kapela“ nemám zrovna v oblib?, pod tímto pojmem se mi zpravidla vybaví „chválící skupinka“ – v?tšinou jednostrann? zam??ená na pon?kud povrchní a nep?íliš kvalitní muziku (tím se nechci nikoho dotknout, ale takto to vnímám). ?asto nacházím více k?es?anství v písních kapel, které se jako k?es?anské neprezentují.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

V?tšinou ve dvou fázích – v té první p?ipravím písni?ku do podoby pom?rn? podrobného notového zápisu (jsa odchován klasickou hudbou), v té druhé ji p?edložím muzikant?m a tam se teprve za?íná formovat její kone?ný výraz (nez?ídka odlišný od p?vodní p?edstavy).

O ?em jsou vaše texty?

Doufám, že o život?. Sami si texty nepíšeme (dobrý texta? momentáln? chybí), naprostá v?tšina písní jsou zhudebn?né básn?.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Op?t budu mluvit za sebe: Další termín, kterému se rad?ji vyhýbám. V našich písních se zpívá o Bohu – n?kdy otev?en?, n?kdy skryt?, pokud to n?komu pom?že v jeho hledání, tak je to dob?e. Ale jako nástroj náboru do církve prosím ne.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Sleduji ji velmi málo. Vícemén? jen prost?ednictvím rádia Proglas, které poslouchám v aut? a z toho mám pocit, že je (alespo? n?která) mnohem profesionáln?jší, než p?ed lety. Up?ímn? ?e?eno, nám do této profesionality mnoho chybí.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Pochopiteln? máme v?tšinu poslucha?? mezi k?es?any, ale na k?es?anské publikum ani na k?es?anské prost?edí se neomezujeme.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Kapela Nebend funguje velmi sporadicky – zpravidla prob?hne pár zkoušek, 2-4 koncerty, a pak aspo? ½ roku p?estávka. V?tšina ?len? má mnoho jiných aktivit, malé d?ti, náro?ná zam?stnání, takže kapela není „hlavní náplní“, spíš p?íležitostným koní?kem. Takže aktuální výzva: Op?t po roce se sejít a p?idat aspo? jednu novou písni?ku.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Nejlépe na www.bandzone.cz/nebend, nebo na mé adrese m.raus@volny.cz, kde je také možné za „k?es?anskou“ cenu 150,- K? zakoupit naše CD „Poslední list“ (vylisované a s p?kným bookletkem s texty).

Za skupinu Nebend odpovídal Martin Raus.

259230


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net