10 otázek pro NOMBis

Seriál rozhovor? „10 otázek pro“ se tentokrát zam??il na Martina Nováka a Stanislava Bílka, kte?í spolu tvo?í autorské duo nazvané NOBIms (?íst Noubims). Pánové spolu muzikantsky fungují již n?kolik let, ale aktuální projekt vznikl na ja?e roku 2005. Na kont? mají i CD z roku 2010 s názvem „Mé stéblo„.

img_7273

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Sta?a: Mám-li  odpov?d?t na položenou otázku – ono se ani nedá dost dob?e ?íct – „založení kapely“ – na nás více sedí výraz „obnovení kapely“. P?ed devatenácti lety (1991) jsme spolu totiž vydali první nahrávku pod hlavi?kou skupiny Kytaráci. Po kazet? se ve farnosti a p?ilehlém okolí jen zaprášilo, tak obrovský byl v lidech, po ?ty?icetileté devastaci komunisty, hlad po ?emkoli k?es?anském. Ta nahrávka se jmenovala „Váno?ní“ a i když se nedá mluvit o n?jaké p?evratné interpreta?ní a technické kvalit?, má v sob? tak neskute?ný náboj, že si ji i po létech o svátcích ob?as pustím, abych si p?ipomenul, že jsem stále mladý a stále zapálený pro Boha.

Vzhledem k tomu, že kapelu NOBIms, kterou Vám chceme p?edstavit dnes, tvo?íme jen dva, tak se dá ?íct, že motivací bylo dlouholeté kamarádství. Defakto jsme s Martinem vyr?stali v jedné vesnici.  Kamarádství, které nerozd?lila ani vzdálenost (Martin žije už asi 6 let v Británii). Dalším motiva?ním faktorem bylo, že mi sedí Martin?v styl a p?ijde mi, že muziku cítíme tak n?jak podobn?. P?esto jsou ale chvíle, kdy se dokážeme o n?která místa v písni?ce neskute?n? dohadovat.

Pro? k?es?anská muzika? Myslím, že nikdy nešlo jen o zpívání a hraní, šlo o jakýsi životní styl. Spolu jsme v dob?, kdy komunist?m už zvonila hrana, d?lali adorace, vyráželi o Silvestru na pou? na p?lno?ní mši na Hostýn, slavili spolu narozeniny, zpívali u táborák?, chodili si spolu posed?t a zazpívat do vinných sklep?, o Vánocích jsme spolu chodili po koled? ke starším a opušt?ným lidem, zkrátka žili jsme spolu. Jaká jiná hudba než k?es?anská by z toho m?la vypadnout, myslím, že to šikovn? vyjád?il i evangelista Lukáš: „?eho je srdce plné, tím ústa p?etékají“ (Lk 6,45)

Martin: Nejv?tší motivací byla up?ímnost a hloubka text?, které složil Sta?a a jeho víra v hudbu, kterou skládám.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Martin: Když má poslucha?e a pozitivní ohlas na svou tvorbu.

Sta?a: Naprosto s Martinem souhlasím, a dodal bych jen mali?kost – „poj?, služebníku poctivý a v?rný“ (Mt 25,21), te? budeme pa?it spolu v nebeské kapel.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Martin: Nápl? text? a víra jednotlivých ?len? v moc a sílu Ježíše Krista.

Sta?a: Jak vidíte, Martin má vzácný dar, stru?n? a jasn? formulovat myšlenku. Já, protože mám zase jiné dary to vyjád?ím obšírn?ji… Tady se s Martinem shoduji. Za sebe bych doplnil jen, že krom? toho, že tvorba k?es?anské kapely by m?la odrážet Boha v textech, a? už p?ímo, ?i nep?ímo, je strašn? d?ležité z Boha žít, denn? jej znovu poušt?t ke kormidlu a nechat jej, aby On ?ídil m?j život. Krásn? to ?íká prorok Micheáš: „zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorn? chodit se svým Bohem“ (Mi 6,8).

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Martin: Zpravidla spontánn?. Sta?a p?inese texty, já mu up?ímn? povím, zdali jsou originální a nebo jestli se opakuje a on mi na oplátku poví, zda muzika, která m? p?itom napadá je originální a nebo se opakuji.

Sta?a: Dokonalé, lépe bych to nevyjád?il. N?kdy se dohadujeme, až se z nás kou?í, ale vždy nám jde o stejnou v?c.

O ?em jsou vaše texty?

Martin: O našem osobním vztahu ke Kristu, o radostech které tento vztah s sebou nese, ale také o konfliktech duše a t?la. Naše texty jsou rovn?ž o našich touhách být blíž svému Spasiteli a o tom, jak je to n?kdy t?žké kv?li tíze h?íchu. Jsou opravdové, odráží „naše“ osobní duchovní úsp?chy i naše neúsp?chy ve snaze žít s Kristem.

Sta?a: Posu?te sami:

KRYJ MNE!

1. Víš, sv?t kolem se snaží, abych nemiloval, abys už nebyl st?edem mého života.
Jenže, co nabízí, mi n?jak páchne málem a do všech stran z n?j ?iší prázdnota.

P?esto mám ob?as srdce ochromené strachem, co když se nedokážu op?ít o Tv?j k?íž?
Dej, a? se o vše starám s vírou, že Ty mne vedeš, že vedeš m?j život výš.

Ref.: Kryj mne, kryj! – jako jediné, co za to stojí.
Kryj mne, kryj! – nenech mne padnout, zem?ít v boji.
Nezklam mou nad?ji, víš, jsi poslední, komu v??ím.
Ne, nechci snad tak moc, prosím, p?ij? na pomoc
– jen mne kryj!

2. Jestli mi n?co v tomto sv?t? plném špíny, jestli mi n?co dává sílu žít –
pak jsi to Ty – m?j B?h – k zblázn?ní v?rný, a tuhle pravdu – tu si nedám vzít.

Vždy? bez zásluh a bez p?í?iny m?že mít jenom blázen rád.
A byla by to v?bec láska, která nic nedá, která touží jenom brát?

Ref.: Kryj mne, kryj! – jako jediné, co za to stojí.
Kryj mne, kryj! – nenech mne padnout, zem?ít v boji.
Nezklam mou nad?ji, víš, jsi poslední, komu v??ím.
Ne, nechci snad tak moc, prosím, p?ij? na pomoc
– jen mne kryj!

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Martin: Stoprocentn?. Už proto, že každý ?lov?k n?jakou formou na hudbu p?irozen? reaguje. Žánrov? se m?žeme lišit, ale faktem je, že ?lov?k hudbu p?irozen? miluje, protože ho dokáže motivovat, vyburcovat, uklidnit, ale také rozplakat.

Sta?a: Martin to vyjád?il krásn? lidsky. M? se líbí i Matoušova odpov??: „Vy jste s?l zem?; jestliže však s?l pozbude chuti, ?ím bude osolena? K ni?emu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ (Mt 5,13)

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Martin: Není jí moc p?áno. D?vodem je naše všeobecná reputace jako nejateisti?t?jšího státu Evropy. Koupit si k?es?anské CD m?že být v našich podmínkách n?kdy vnímáno skoro jako anomálie. Díky tomu je také t?žké najít dobré muzikanty a zp?váky, kte?í by se ochotn? podepsali pod hlavi?kou k?es?anské muziky. Zvláštní je, že jedná-li se o jiné formy zábavy, z nichž jsou n?které v ostrém kontrastu s u?ením Bible, muzikant? a zp?vák?, kte?í jsou ochotni se pod takový projekt podepsat, je f?ra.

Je tu jeden fenomén, který vnímám jako pozitivní, a sice, že lidé, tvo?ící k?es?anská CD jsou ti, kte?í dob?e v?dí, že na jejich produkci nezbohatnou, ba mnohdy prod?lají. Žene je ale vnit?ní touha n?co sd?lit. Pomineme-li fakt, že n?které projekty jsou hudebn? pouze primárn? zaranžované, textov? jsou zpravidla zajímavé a hlavn?, mají co sd?lit.

Slováci jsou na tom lépe. N?kolikrát jsem m?l možnost poslouchat slovenské k?es?anské kapely a m?žu up?ímn? ?íct, že jsou drav?jší a mají v?tší š?ávu. P?itom, co se do po?tu obyvatel tý?e, máme jako ?eši 50% p?evahu.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Martin: Chceme, aby sm??ovala do sv?ta, aby oslovila i jiné vrstvy lidí. Možná práv? proto nám trvalo tolik let zrealizovat tento projekt. Hodn? ?asu vzaly aranže a taky fakt, že já bydlím v Londýn? a Sta?a na Jižní Morav?.

Sta?a: Byly dny, hlavn? zpo?átku po vydání naší nové desky „Mé stéblo“, kdy jsem se chodil dívat tém?? denn?, kolik lidí p?išlo na návšt?vu na náš web a býval jsem z malého zájmu zklamaný. Ud?lal jsem pro návšt?vnost strašn? moc, obeslal všechny možné i nemožné známé, rozdával na k?es?anských akcích letáky, osobn? jsem zval lidi, aby se p?išli mrknout na to co d?láme, ale odezva byla vzhledem k vynaloženému úsilí malá. Pak jsem to odevzdal: „Pane, ztrácím ?as takovými hloupostmi, namísto, abych žil plný život. Ty víš, že jsme se snažili naslouchat Tvému hlasu, že jsme se snažili nechat Tebou vést, chceš-li, použij si nás…“ A víte, co se stalo? Návšt?vnost se paradoxn? zvedla. A pak, že B?h není a že neodpovídá na naše modlitby.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Martin: Ano. Rádi bychom nahráli naše CD i v anglickém jazyce a nabídli ho k?es?anským nakladatelstvím v zahrani?í. Nejv?tší výzva je propagace již vzniklého CD a sestavení koncertní š??ry po ?R a Slovensku.

Sta?a: Pokud chci hrát koncerty spole?n? s Martinem, aby z?stalo pohromad? „zdravé jádro“, mám díky jeho práci v Británii prostor bohužel jen v srpnu, a ten má, jak známo, jen 4 víkendy.

A dokázat je naplno využít a vše sladit, to je výzva.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Martin: Na našich stránkách: www.nobims.eu

Sta?a: P?átelé, d?kujeme Vám za ?as, který jste nám v?novali a p?ejeme Vám i nám p?esn? to, o ?em zpíváme v našich písni?kách: abychom se probouzeli rádi do nových dní, abychom ,,dýchali v?ni každého nového dne z plných plic, život pili plnými doušky, chránili si vše krásné, zkrátka abycho.m m?li spoustu š?astných dní…“   A? se Vám krásn? poslouchá!

Za skupinu NOBIms odpovídali Martin Novák a Stanislav Bílek.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net