10 otázek pro Obzzor

Šumperská formace Obzzor vznikla na za?átku roku 2010 a v jejím repertoáru naleznete p?evážn? rockové písn? výraznou melodickou linkou. Ambiciózní parti?ku tvo?í Jan Kolá? – el. kytara, Daniel Kašpar – zp?v, el. kytara, Jan Dan?k – basa a Michael Malá? – bicí.   Obzzor má na svém kont? CD, které vyšlo v dubnu 2011 a nese název – Plán. Smyslem fungování je touha alespo? ?áste?n? vyjád?it nad?ji, kterou ?lenová skupiny nalezli v jejich životech.

foto-07

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Hudbu máme rádi a chceme hrát. Zárove? jsme všichni poznali Boha a plnost života pod jeho vedením.  Hudba je pro nás dar od Boha, my jsme Bohu vd??ní za naše hudební obdarování a spoustu dalších v?cí v život?, a chceme to v naší hudb? vyjád?it.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Myslíme, že to, když se to, co d?láme, líbí Bohu.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

P?edevším asi to, že její ?lenové sv??ili sv?j život do božího vedení a následují Krist?v p?íklad. Dalším ukazatelem je poselství v textech, m?ly by odrážet k?es?anské hodnoty a vid?ní sv?ta, by? v náznacích. Co se tý?e hudebního stylu, už jsme se setkali s názorem, že na k?es?anskou kapelu jsme hodn? tvrdí, ale my vnímáme, že snad krom? n?kterých vysloven? depresivních a destruktivních projev?, je jakýkoliv styl p?ijatelný, pokud je up?ímn? použitý jako prost?edek k?es?anského poselství.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

V?tšinou tak, že Dan p?inese písni?ku a má ur?itou p?edstavu, jak by m?la znít. Ostatní p?idají své party a rozvinou ten základní nápad do ucelen?jší podoby. Aranže se pak samoz?ejm? vyvíjí, ob?as se n?co p?idá, nebo naopak ubere, aby kone?ný výsledek byl co nejlepší.

O ?em jsou vaše texty?

O životních situacích, životních zápasech, radostech a nad?ji, kterou dává B?h.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it?, ale asi to nejde d?lat prvoplánov?. Kompletní evangelium do písni?ky dostanete t?žko, zvláš? pokud to nemá znít násiln?. Velkou roli má podle nás i osobní sv?dectví a p?íklad každého z ?len? kapely. Samoz?ejm? bychom si moc p?áli, aby naše hudba dala lidem nad?ji a touhu po poznání Boha.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Ur?it? neznáme všechny kapely, které u nás p?sobí. Trošku máme pocit, že u mnoha kapel je cítit vliv „chval“ jako hudebního stylu. Proto samoz?ejm? vítáme kapely, které se odlišují, mají sv?j styl a osobitý projev.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Budeme rádi, pokud se nám poda?í oslovit obojí. Primárn? asi mí?íme spíše do sv?ta, ale zájem k?es?an? nás t?ší a vnímáme jej jako ur?ité ujišt?ní, že jsme na správné cest?.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

V sou?asné dob? jsme dokon?ili a vydali naše první CD „Plán“. Nejv?tší výzvou je te? dostat naše písn? k lidem prost?ednictvím „Plánu“, ale i naší ú?astí nejen na k?es?anských festivalech, na které se v lét? chystáme a už te? moc t?šíme.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Informace o naší kapele jsou na našem webu  www.obzzor.cz, nebo – www.bandzone.cz/obzzor.

Za skupinu Obzzor odpovídal Daniel Kašpar.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net