10 otázek pro Paprsky

Skupinu Paprsky, tvo?í 40 mládežník? z celé Moravy, kte?í zpívají chvály. Za?átky této skupiny sahají do roku 1996, kdy zdaleka neza?ínali v tak velkém po?tu. Paprsky aktivn? koncertují a také nahrávají ve studiu. V nejbližší dob? se m?žete t?šit na jejích v po?adí již páté album.

1583

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Úpln? prap?vodn? nebyl ani tak zám?r v založení kapely, jako spíš obohatit svatební ob?ad naší kamarádky, která nás o to požádala. A tak se nás pár lidi?ek sešlo, cvi?ili jsme, cvi?ili… svatbu odehráli a všechno m?lo skon?it. Tak jsme si ?ekli, pro? v tom nepokra?ovat?! A tak to všechno za?alo…

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Jak pro kterou… Pro nás je to nadšené a vd??né publikum, kterému m?žeme „n?co“ p?edat… a pokud by n?který z našich text? navedl i ?lov?ka, který svou cestu ve ví?e teprve hledá, to by byl pro nás opravdu velký úsp?ch. Ale také to, že jsme… že se tolik mladých lidí m?že pravideln? setkávat, trávit ?as, hudebn? se vyžít a ješt? i p?edávat radost a poselství dál…

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Pro nás je to p?ítomnost Boha mezi námi, na koncertech, v životech ?len?. Od toho se pak odvíjí to ostatní. Ur?it? je nemalý projev k?es?anství v našich textech, a? se to n?kdy prvoposlechov? nezdá. Nechceme pokaždé servírovat svým poslucha??m n?co, z ?eho jde poznat už u nadpisu, že je to k?es?anská píse?, ale n?co trochu zaobaleného, složit?jšího, v ?em si „to své“ najdou i nev??ící.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Pro ?leny lehce, pro muzikanty obtížn?ji, pro kapelníka náro?n? =o). Tv?r?í proces se odvíjí také od toho, zda si vybereme n?jakou píse? jiných autor?, kterou kapelník obohatí o aranže, nebo se n?co zrodí v hlavách našich lidí. V tomto p?ípad? n?kdo napíše melodii, která se otextuje, kapela se dá do aranže, Jirka (náš vedoucí) napíše n?jaké smy?cové a sólové v?ci, vícehlasy pro sbor, pak se to vyzkouší všechno dohromady a piluje se.

O ?em jsou vaše texty?

Zejména o p?sobení Boha na nás, na lidi. O starostech, se kterými se mnozí z nás setkávají a jejichž ?ešení je ?asto blíže, než se zdá. O vztazích, jak k Bohu, tak mezi lidmi. O lásce, která je ?ešitelkou mnoha problém?. Každá píse? v sob? ukrývá n?jaké sd?lení, myšlenku, ale je zde prostor pro poslucha?e, pro jeho vlastní pojetí, hledání a nacházení.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Každopádn?. V??íme, že text, který je doprovázen hudbou, m?že oslovit t?eba i více lidí. Jde o to, že píse? se možná m?že dostat „více mezi lidi“ než mluvené slovo, které by n?kte?í obešli oklikou.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Dle mého názoru, ješt? stále p?evládá širší k?es?anská hudební scéna na Slovensku. Ale v posledních letech se pojetí hudebního ztvárn?ní doprovodu (nejen) mší svatých m?ní. T?žko ?íct, zda k lepšímu, to je v?c názoru, prost? jinam. A to že scholy ve farnostech fungují, tvo?í a celkov? se snaží, dokazuje i jejich ú?ast v naší internetové sout?ži schol, která probíhá každým rokem a spektrum aranží, žánr? a obsazení je široké.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Jakožto v??ící kapela sm??ujeme své písn? k v??ícímu publiku, ale p?itom se snažíme dostat i „do sv?ta“, jak už jsme psali i v otázce o textech.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Abych ?ekla pravdu, tak ano. Máme p?ed sebou zrod nového CD, které bude již 5. v po?adí. Každým albem se snažíme ud?lat co nejvíce krok? vp?ed, takže k nahrávání nep?istupujeme jen „zab?hlým zp?sobem z minula“. Neustále se snažíme o hudb? p?emýšlet, vítáme spolupráci zkušených koleg?, nap?. naše nové CD vzniká v jednom z nejlepších nahrávacích studíí v republice ve spolupráci s Petrem Vav?íkem, basákem skupiny Buty. Dále je p?ed námi „Velká muzikantská sout?ž – neboli sout?ž schol“, kterou m?žete sledovat na našich stránkách www.paprsky.cz, a v neposlední ?ad? start nového projektu, kterým je webový portál pro scholy, který jsme tvo?ili a p?ipravovali tém?? dva roky.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Jednoduše na www.paprsky.cz, kde najdou tém?? vše, co je pot?eba v?d?t. Ale také aktuality, koncerty, ukázky tvorby, mohou zde zanechat vzkaz, objednat si CD, eZp?vník a spoustu dalšího…

Za skupinu Paprsky odpovídala Jana Kuncková


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net