10 otázek pro Peter Milenky band

Peter Milenky je nejen ?eckokatolický fará? p?sobící ve farnosti Davidov u Vranova nad Top?ou, ale také muzikant, který za svou hudební kariéru prošel n?kolika zajímavými uskupeními. V sou?asné dob? je frontmanem Peter Milenky Bandu. Skupina hrající p?evážn? popové chvály funguje ve složení Peter Milenkyzp?v, akustická kytara , Ján Porá?basová kytara, Pavol Jen?oel. kytara, Jozef Bubnárklávesy, Jakub Krátkybicí. PMB p?sobí od roku 2007 a na svém kont? mají 2 alba (Ešte sa to dá – 2008 a Vplyv – 2010).

peter-milenky21

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Tým, že som k?azom a už po?as štúdií na strednej, ?i vysokej škole som ve?mi citlivo vnímal, ako mnoho ?udí po?úva hudbu a na ?u spontánne reaguje, prijíma jej odkaz. Uvedomil som si, že hudba ako taká ma ve?ký vplyv na ?loveka, popudzuje jeho konanie nielen k mravne dobrým, ale aj k morálne zlým veciam, to ma ešte viac utvrdilo v myšlienke, aká je kres?anská hudba potrebná. Nielen že existuje, ale predovšetkým aj jej patri?nú kvalitu tak hudobnú ako textovú, porovnávajúcu s dnešnou modernou hudbou, aby tak mohla ?o najsilnejšie pôsobi? na ?o najviac ?udí, nielen veriacich, ale aj h?adajúcich svoju cestu.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Je to ve?mi široká otázka, pretože je to množstvo odpovedí, ktoré sa tu viažu po?núc dobrými hudobníkmi, textami, hudobnými nápadmi, koncertmi, hranos?ou, fanúšikmi a pod. Za úspech sa dá pod?a m?a poklada? to ak napr. kapela nahrá dobrý album, koncertuje a má dobrý ohlas od posluchá?ov – spätnú väzbu, že si ?udia prostredníctvom týchto textov a hudby našli cestu k Bohu a viere. To je skuto?ne skvelé. Samozrejme je vynikajúce, ak má kapela skladby hrané v médiach, ak je pozývaná na rôzne podujatia, festivaly a pod.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

No, ako prioritné si nosím v srdci to, aby kres?anská kapela zostala verná Tomu, kto jej  dal vníma?, tvori? a prezentova? hudbu a jej ú?inok, teda Bohu. Ak sa toto stratí a kapela si zvolí cestu vlastnej slávy, príde mi to, ako keby sa hanbili za to, kým sú, ?i boli. Existujú kapely, ktoré za?ali ako kres?anské, ale postupne cez popularitu, ako keby dostali strach sa prizna? k viere v Boha. Teda by? kres?anskou kapelou je vždy o tom, ?i sa kapela hanbí, alebo nehanbí sama prizna? a prezentova? svoju príslušnos? k Bohu.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Ak za?íname tvori? nové skladby, u m?a je to vo vä?šine tak, že dôjdem na skúšku s nejakým hudobným motívom a snažíme sa to spolo?ne da? dokopy, aby sa to podobalo ?o najviac tomu, ?o chceme tou skladbou vyjadri?. Potom súmerne s tým ide sa aj k príprave textu, ktorý bu? napíšem sám, alebo o to požiadam priate?ov textárov, ktorí sú v tom doma.

O ?em jsou vaše texty?

No na prvom CD to boli texty viac – menej osobné, o tom ?o bežne ?lovek prežíva a o tom ako môže ?erpa? nádej z Boha. By? pravdivý pred sebou, svetom a Bohom a tým nájs? posilu v Bohu. Druhé CD sa viac nieslo v duchu poh?adu na biblické postavy, ktoré zakúšali Božiu „re?“ a nasledne na ?u reagovali. Je to o vplyve Boha na jednotlivé postavy a ich odkaz pre nás.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Nepochybne. Keby to tak nebolo, tak by sme to ur?ite nerobili. Bol by to zbyto?ne strávený ?as. Ale vnímam to, ako zmysluplnú a jasne cielenú vec, pretože hudba odjakživa mala a má obrovský vplyv na ?loveka. Preto o to viac kres?anská hudba.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Nerád hodnotím, pretože pre nedostatok informácií môžem by? nekorektný. Ale zatia? to vnímam tak, že kres?anská hudba na Slovensku je viac rozbehnutá, ako v ?echách, viac sú známe slovenské kapely v ?echách ako opa?ne. Myslím si, že by bolo dobrým podnetom spravi? zopár koncertov Slovenských kapiel v ?echách a ?eských kapiel na Slovensku, aby sa tým spôsobom mohli obidve krajiny vzájomne povzbudi?, tak v tvorbe, ako aj kvalite kres?anskej hudby.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Myslím si, že je to áno – aj. Naša tvorba sa opiera o skuto?nos?, že ?udia, ktorí poznajú Boha vedia o ?om spievame a zasa ?udia zo „sveta“ sa môžu pýta?. Preto pre veriacich to beriem ako povzbudenie a pre neveriacich ako priestor na h?adanie.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Ma? výzvy, sny, túžby je znakom ak ?lovek nechce iba existova?, ale aj ži?. Preto aj my nechceme len existova?, ale by? aktívnym a použite?ným nástrojom pre budovanie Božieho krá?ovstva. Teda ak Boh dovolí, radi by sme sa pustili do tretieho albumu a spravili zopár evanjeliza?ných koncertov.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

www.petermilenkyband.com, www.myspace.com/petermilenkyband, www.facebook.com/group.php?gid=143618878188.

Za skupinu Peter Milenky band odpovídal Peter Milenky.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net