10 otázek pro Pranic

Pranic je folková skupina z Turnova, kterou dal dohromady evangelický fará? Ond?ej Halama. P?ti?lenné uskupení má na svém kont? 4 nahrávky (Pranic – demo, Jaký je náš sv?t, Vánoce s Pranic, Pranic – živ? na rádiu Proglas) a funguje ve složení: Ond?ej Halama – kytara, zp?v, František Tomáš – kytara, zp?v, Alena Tomášová – akordeon,zp?v, Jan Dékany – baskytara.

imgp5062

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

T?i z p?ti?lenné skupiny jsme spolu hráli už dlouho, p?íležitostn? práv? v kostelích. V té dob? jsem m?l ale už další „všední“ písni?ky. Jednou jsme byli pozváni zahrát na vernisáži a tím to vše za?alo.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Pro nás je úsp?chem, když vidíme, že poslucha?i opravdu naslouchají a n?co jim naše písn? ?íkají a snad i dávají.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Já naši kapelu nepovažuji za k?es?anskou. Tak si p?edstavuji t?leso, jehož posláním je doprovázet nebo hrát bohoslužebné texty. Sice t?i z p?ti jsme praktikující k?es?ané a mnohé písn? nesou explicitní k?es?anské motivy nebo alespo? názvuky – ale máme také texty zcela „civilní“. A? jako k?estan hraji tenis, nejsem k?es?anský tenista. S kapelou je to podobné.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Pokud je to otázka na vznik písni?ek, pak asi není proces jiný nežli u dalších autor?. N?kdy p?ijde hned, n?kdy na svou kone?nou podobu ?eká déle. A n?kdy pak ?eká hodn? dlouho na svou podobu kapelovou. Než si ud?láme ?as na hledání aranže.

O ?em jsou vaše texty?

Tak to je nejlépe si poslechnout. O život?, o ví?e, o nad?ji.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Rozumíme-li evangelizaci jako sd?lení toho co je podstatné v život? ?lov?ka p?ed tvá?í Stvo?itele, pak jsou n?které naše texty výsostn? evangeliza?ní. T?eba p?ebásn?né Cohenovo Hallelujah.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

P?iznávám, že p?esn? nevím o jakou scénu se jedná.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

?ekl bych, že mnohým naši písním spíše sluší prostor kaple nebo kostela nežli táborák s pivem a párkem ale publikum jsou ti, co poslouchají. Jaká je jejich víra? B?h su?.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Cht?li bychom v tomto roce vycizelovat materiál na další ?adové CD. Zda se povede dovézt to až do finále – tedy vylisovaného disku – to nevím.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Na stránkách www.pranic.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net