10 otázek pro Projevy radosti

1.1. 2002 vzniklo v Ústí nad Laben uskupení Projevy radosti, které za svou existenci stihlo p?ivést na sv?t 2 alba ( Št?drove?erní traumata 2004,  Již a ješt? ne – 2009). Skupina se vyprofilovala z formace Manasses a v sou?asnosti funguje ve složení: Mat?j Páral – zp?v, Martin Kopecký – kytara, Jonatan Kaleta – bicí, Martin Vacek – baskytara, Rafal Marciniak – kytara, Radek B?lovský, – zp?v, elektro.

147286

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Jednozna?n? to byla vnit?ní pot?eba zachránit druhé od katastrofy pekla. Od d?sivé p?edstavy utrpení které nikdy nekon?í. Život je extrémní jev, a? už je to jakkoliv. Pokud B?h existuje a platí „k?es?anská verze“vztahu k n?mu, pak se nelze vyhnout informaci, že naprostá v?tšina lidí bude po smrti v situaci odlou?ení od Boha, tedy v nekone?ném utrpení bez nad?je na neexistenci. To jsou v?ci, které víme z Bible. M?žeme je všelijak zm?k?ovat a ohýbat, m?žeme doufat, že to tak úpln? t?eba nebude, ale nem?žeme je z Bible škrtnout. Protože když za?neme škrtat v Bibli, m?žeme ji rovnou zahodit, protože touto metodou se dá jenom zrelativizovat a relativní informace je nám k ni?emu. Pokud ?ekneme, že B?h neexistuje, pak se zas musíme vyrovnat s tím, že náš život nemá žádný význam, protože, jak víme, lidé dodnes nep?išli na to, pro? existují. A pokud není nikdo vyšší, který by to mohl v?d?t, pak je evidentní, že život význam nemá. Pak je tu tedy další problém, jak žít s v?domím, že je úpln? jedno, co se d?je, a že cokoliv d?lám, a? už dobro nebo zlo, je úpln? lhostejné. To je trošku nad?jn?jší situace, protože smrt tuto bezb?ehost ukon?uje. Ale každopádn? to je extrém. Co je ješt? extrémn?jší na celé této situaci, že si ji lidé neuv?domují. Letí prázdným ?erným kosmem a p?itom okopávají zeleninu na zahrádce. Toto jsme cht?li v naší hudb? zobrazit.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Pro k?es?anskou kapelu obecn? je myslím nejv?tším úsp?chem, když všichni, kdo ji zaslechnou, se obrátí ke Kristu. To, jak vidíme, se ovšem ned?je. Tedy, soust?edím se alespo? na díl?í úsp?chy. Za nejv?tší úsp?ch Projev? považuji, že se nám poda?ilo vytvo?it nahrávku (Již a ješt? ne, 2009), která zobrazuje nejd?ležit?jší k?es?anské paradoxy, a to zp?sobem, který se mi zdá velmi blízký realit?. To je ale jen m?j osobní pocit, jestli je to pravda, musí posoudit teologové resp. lidé, kte?í to budou poslouchat.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

No – slovo „k?es?anství“ je od slova „Kristus“. Tedy – kapelu m?že ud?lat k?estanskou jedin? on. Zpravidla to je tak, že lidé v té kapele jsou jím n?jak osloveni a snaží se ho následovat. To ovšem m?že n?kdy vyhasnout a?koliv v Bibli ?teme, že z jeho ruky nás nikdo nevyrve. Lidé se mohou od Krista vzdálit. Pak je tu ješt? jedna komplikace, že v kapele bývá v?tšinou víc lidí, n?kdo Krista následuje a jiný naopak ne a n?který zas jen ob?as. Tak nevím, jak to shrnout. Prost?: je to komplikované … / ale také ?teme: po ovoci poznáte je – to bývá ?asto nahrávka, koncert nebo rozhovor, ale také zp?sob života …

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Poslední texty, které jsme napsali, vznikly b?hem jednoho týdne v roce 2005. Bylo za nimi ale n?kolikaleté zaznamenávání toho, co se jevilo jako nejpodstatn?jší a ob?as vyplavalo na povrch ve form? autentické definice. Nyní je už jen zhudeb?ujeme. Snažíme se hudbou doslova vyjád?it jejich obsah.

O ?em jsou vaše texty?

Texty jsou o nap?tí k?es?anského života.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it?.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Slovenskou scénu známe málo a to m? mrzí. S ?eskou scénou se potkáváme na koncertech. Marn? hledám kapely u kterých bych zaznamenal autentický Jákob?v „zápas s Bohem“, mám pocit, že se vyhýbají složit?jším v?cem. Je v tom strach?

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

P?vodn? sm??ovala „do sv?ta“ (ješt? v nahrávce Manasses, Na druhý b?eh, 1993) avšak o to více byla srozumitelná spíše jen lidem v??ícím (resp. lidé ve sv?t? ji mohli jednoduše odmítnout jako primitivní nábor do n??eho, ?emu sami nerozumíme). Nyní se v?nuje témat?m vnit?ního zápasu k?es?ana, tedy – je vlastn? skoro výhradn? pro v??ící poslucha?e. Možná je ale nyní paradoxn? více srozumitelná lidem „ve sv?t?“ než lidem v??ícím. V??ící ?lov?k se z pudu sebezáchovy rad?ji vyhne pochybnostem a tedy i naší hudb?, ?lov?k nev??ící sice nerozumí obsahu, ale myslím, že m?že zaznamenat emoce, které t?eba sám zažívá.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Ukon?it ?innost. A nebo objevit n?co, co je ješt? d?ležité popsat a zpracovat. Anebo opakovat to, co už bylo ?e?eno. Nevíme.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Základ je na webu projevy.mysteria.cz , zde najdete v nejbližších dnech i naši nahrávku z roku 2004 voln? ke stažení. Osobn? doporu?uji recenzi na diycore.net, kterou najdete ZDE.

Za skupinu Projevy radosti odpovídal Mat?j Páral.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net