10 Otázek pro Prorock

Skupina Prorock funguje od roku 1995 a na sv?t již p?ivedla 3 CD (1997 – Barvy, 2003 – 500mb pam?tí, 2009 – Malá násobilka). V sou?asné dob? funguje ve složení  Roman Cimbulka – bicí,  Jakub ?erný – baskytara, Marek Šrámek – elektrická kytara, Tereza Štolbová – elektrická kytara, Tomáš Ku?era – zp?v.


Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Roman: Byla to touha p?inést evangelium do rockových klub? a oslovit lidi kolem rockové muziky. P?inášet to, co jsme od Boha dostali a nabídnout to dál.

Marek: Ano, tak to p?vodn? bylo. Dneska už to ale vnímáme dost jinak, mnohem mén? p?ímo?a?e. Od vydání našeho druhého alba se možná ani nedá mluvit o tom, že ješt? d?láme k?es?anskou muziku. Jsme prost? jen k?es?ané, kte?í svojí hudbou reflektují život okolo sebe. Snaha obracet n?koho muzikou je asi už dávno za námi. To neznamená, že si nep?ejeme, aby se Kristus skrze naši muziku lidí dotýkal. Spíš jsme si jen p?estali plést rockový klub s kazatelnou.


Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Roman: Není to první místo na žeb?í?ku hitparád (i když i to je asi milé). Spíš aby to, co hrajeme oslovovalo lidi r?zným zp?sobem a sv?d?ilo to o Bohu a o Ježíši. Ideální je, když to lidi motivuje, povzbuzuje a nutí k zamyšlení. Moc m? t?ší, když se dozvím, že n?jaká naše písni?ka vedla k tomu, že n?kdo zm?nil sv?j život (samoz?ejm? v kladném slova smyslu), že mu n?co došlo, na n?co mu to ukázalo, n?jak se ho to dotklo, utvrdilo ho to a tak… Jsou lidé, kterým jsme mohli posloužit i k ví?e, a to nejen písní.

Marek: A k tomu bych ješt? dodal, že jedním z našich nejv?tších úsp?ch? je dost možná i to, že ješt? te? po 15 letech po?ád nejen hrajeme, ale je nám spolu dob?e. ?ekl bych, že p?átelství nás v kapele drží mnohem víc než muzika.


Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Roman: Asi to, že ?lenové jsou k?es?ané!

Marek: Tuhle v?c asi vidím trochu jinak. Podle m? to není ani tak o tom, kdo v kapele hraje, ale o tom, co ta kapela hraje. Myslím, že k?es?anská kapela je taková kapela, která d?lá vyložen? k?es?ansky orientovanou muziku – a? už k duchovnímu r?stu k?es?an? nebo k obrácení nev??ících. My ned?láme primárn? ani jedno, takže asi nejsme „k?es?anská kapela“, ale jsme prost? normální kapela, ve které jsou shodou okolností samí k?es?ané (což byl ovšem od po?átku zám?r – to p?iznávám).


Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Roman: Líbí se mi spole?ná práce na písních ve zkušebn?, když se ten p?vodní zám?r n?jak „zhmot?uje“, dostává tvar, nov? tvo?í.

Marek: U v?tšiny písní to bylo tak, že jsem se nejd?ív zmocnil n?jakého textu (od Tomáše, Terezy nebo manželky Jany), a pak jsem ho zhudebnil a pokusil se kapele vysv?tlit, jak by se mi ta v?c nejvíc hudebn? líbila. Postupn? to zkoušíme hrát a necháme to krystalizovat tak dlouho, dokud se nám to všem neza?ne líbit. N?kdy je ta písni?ka nakonec po?ád hodn? podobná té p?vodní verzi, n?kdy je úpln? jiná. D?ív jsem míval p?edstavu hodn? konkrétní, v poslední dob? dávám víc prostoru kapele a p?ináším jen hrubý návrh.


O ?em jsou vaše texty?

Roman: O život?. O život? s lidmi, s Bohem, sám se sebou.

Marek: A o lásce…


Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Roman: M?že to tak být, ale sama hudba nesta?í.

Marek: P?esn? jak ?íká Roman. Musí to být sv?dectví celým životem. Lidi nechodí do klub? proto, aby je n?kdo pou?oval nebo volal k pokání. Oni se tam chodí bavit. Pozvat je na rockový koncert a pak z toho ud?lat evangelizaci je podle m? nefér. Pokud umí n?kdo psát o Kristu texty tak skv?le, že to zní zajímav? a lákav? i pro nek?es?any, pak je v jeho p?ípad? evangelizace hudbou zcela namíst?. Obávám se, že to ale spousta „k?es?anských kapel“ neumí, a místo toho, aby lidi inspirovali, tak je spíš moralizují nebo jim kážou, takže kdyby poslucha?i p?edem v?d?li, co je na koncert? ?eká, nikdy by tam nešli. My sami tenhle dar taky moc nemáme, a proto se o n?jakou p?ímo?arou hudební evangelizaci dnes už rad?ji nepokoušíme.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Roman: Ona n?jaká existuje? Myslím, že scéna je asi nadnesené slovo, tak bych to asi nenazval. Postupem ?asu jsem víc p?esv?d?ený, že to je opravdu asi jen um?le vytvo?ená škatulka pro lepší orientaci, aby bylo o ?em psát, jak to uchopit.

Marek: Jestli tady n?jaká k?es?anská hudební scéna v?bec je, tak je bu?to velmi malá nebo je natolik rozt?íšt?ná, že o sob? jednotlivé kapely prost? neví. K tomu, aby se vytvo?ilo n?co opravdu vlivného, co má potenciál r?stu, bychom pot?ebovali n?jaký silný spojovací ?lánek, nap?. obecn? uznávaný a oblíbený hudební portál. Kdysi takhle trochu fungoval ?asopis Tón, dneska o ni?em podobném nevím.


Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Roman: Je ur?ená pro lidi, a vyjad?uje se i k duchovním témat?m a to z pohledu v??ících. Je psaná v??ícími lidmi a to musí být znát. M?la by být svým zp?sobem obousm?rná.

Marek: P?esn? tak.


Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Roman: Po?ád!  Hrajeme už 15 let a to je pak výzvou každý nový den, každý další koncert, každá zkouška. Je to zápas…;-)

Marek: Pro m? je to osobn? otázka, kam hudebn? sm??ovat dál. Za?ínáme v poslední dob? tak trochu kopírovat sami sebe. Bude do toho pot?eba n?jak ?íznout, jen zatím p?esn? nevím jak.


Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Marek a Roman: Na stránkách www.prorock.cz. Na našich koncertech, z našich t?í alb a nejvíc asi z osobního setkání s námi ;-).


Na otázky za skupinu Prorock odpovídali Marek Šrámek a Roman Cimbulka.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net