10 otázek pro Sourozence

V roce 2000 vzinkla hudební skupina Sourozenci tvo?ená z rodiných p?íslušník? rodiny Jonštových, kte?í svou mate?skou lásku nev?novali jen své jediné dce?i Šárce, ale díky adpoci i dalším tak?ka 15-ti sourozenc?m. Za 11 let fungování skupina absolvovala desítky vystoupení a na svém kont? má 6 CD (P?ekor?it práh srdce, Se srdcem na dlani, Píse? v srdci, S písní nad hv?zdy, Na co ?ekáš a Bojuj dál!). V sou?asné dob? mají Sourozenci cca 20 ?len?.

dsc_9294

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

My jsme zvláštní kapela, možná ojedin?lá…  Hudbu a muziku máme již v krvi po celé generace naší rodiny, milujeme muziku a také ji sami d?láme…… A když moji rodi?e Petr a Ji?ina Jonštovi p?ijali do své rodiny postupn? 14 dalších d?tí, a my uvažovali, kterým sm?rem se s nimi budeme zaobírat. Zda vytvo?it „fotbalovou jedenáctku“ skoro v dív?ím provedení, nebo kapelu, nebo ponechat každého jednotlivce svému osudu.  A protože jsme rodina a tvo?íme spole?ný tým, nešlo „ nic ned?lat“ a p?itom prožívat „ jako užite?n?“ sv?j ?as.  Proto zvít?zila myšlenka za?ít spole?n? zpívat a hrát. A když pak každý p?idal v duchu motivace – „Být užite?ný svým, t?eba i malým dílem“ své hlásky nebo pískání na flétni?ky do spole?ného „kotle“, vznikla naše hudebn? p?vecká skupina s p?ízna?ným názvem „Sourozenci“, která letos zpívá již 11 rokem………za což jsme vd??ní Bohu i našim rodi??m………… Takže jsme vlastn? zpívající rodina. Název Sourozenci pak vyplynul práv? z tohoto našeho složení. Složení sest?i?ek a brášk?, i když r?zné krve, ale prost? Sourozenc?. Naši skupinu tvo?í v jádru práv? tito sourozenci a jelikož jsem již byla vdaná a m?la taky svou rodinu, je v kapele i m?j manžel a naše d?ti. A postupn? se k nám p?ipojili i naši další dva kamarádi.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Když mají poslucha?e, kterým mohou zpívat … Když jsou lidé dojati a ovlivn?ni zpívanými písn?mi ?i hudbou k chvále a vd??nosti Bohu… Když cítí, že ji Pán B?h vede a je to On, kdo oslovuje poslucha?e skrze jejich písn?…
Když vnímají své hlasy, zp?v, hudbu, možnosti koncert?, poslucha?e, jako Boží milost být pro n?j použitelní a závislí na n?m.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Jednozna?n? p?edstavování a prezentování Boha a Ježíše Krista v textech, hudb?, písni?kách, v jednání a vystupování skupiny.  A hlavn? to je Boží požehnání a vliv Ducha svatého, který m?že touto formou p?sobit t?eba p?es skupinu nebo kapelu na jejich poslucha?e.  Zpívali jsme už na r?zných místech, v r?zných sborech a kostelích, na parníku, v r?zných domovech senior?, dokonce na vernisážích, na akcích firem, a vnímáme v této služb?, že nás B?h stále povolává a požehnává naše snahy, abychom jej mohli chválit a p?edstavovat jeho lásku na mnoha, n?kdy netradi?ních místech …

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Za?alo to tím, že jsme byli nadšení z písni?ek Ji?ího Zmožka – zp?váka a skladatele, který a? celebrita a uznávaný ve sv?t? hudby, zm?nil sv?j život a stal se k?es?anem. Obdivovali jsme jeho nadšení, smysl pro k?es?anskou práci a mnoho písní jsme za?ali od n?j zpívat. Takto jsme se vlastn? i spole?n? osobn? seznámili. Dodnes nás bratr Zmožek povzbuzuje a ukazuje nám, jak se dá pracovat na Boží vinici…a i když už máme mnoho jiných písní, p?ece jsme mu vd??ni za jeho práci, za jeho texty a nádherné písn?. D?kujeme taky všem kamarád?m, kte?í nám poskytnou svou píse?, nebo kte?í nám píse? otextují. Máme také n?kolik pokus? o vlastní texty, ale je to slabé procento.

O ?em jsou vaše texty?

Záleží nám, aby písni?ka nebyla jen n?jakou písni?kou, ale aby její slova m?la co sd?lit svým poslucha??m.
Proto up?ednost?ujeme texty bohaté na myšlenku, ale zárove? dob?e zpívané. Názvy našich doposud vydaných CD nosi?? Vám to mohou trochu více osv?tlit.:

1) P?ekro?it práh srdce  (Já T? chválím, Kde je vlastn? B?h, Chceš p?ijmout spasení, Jak se to m?že stát, B?h nezem?el, Díky za Tvé požehnání… )
2) Se srdcem na dlani  (Tob? pat?í chvála, Kdyby za peníze Pán, Náš král p?ichází, Ty jsi p?ítel m?j…)
3) Píse? v srdci     (Úsm?v, Nesem vám požehnání, Volá Ježíš, Mali?ký, Kdybys v?d?l, Ty m? chráníš..)
4) S písní nad hv?zdy  (Haleluja,Stalo se to, Kv?li nám, Syn Boží se stal ?lov?kem, Zítra p?ijde Pán
5) Na co ?ekáš      (P?emýšlím, Na co myslíš, N?co ti v život? schází, Jsi to ty, Cesty, Prázdný ráj,
Já dve?e své ti otvírám..)

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?it?. Pokud k?es?anská je? Je velmi populární zpívat písn? takové, které se líbí publiku. A tak mnozí zp?váci a hudebníci zpívají známé a oblíbené písn? (t?eba i k?es?anské) jen proto, aby získali p?íze? ur?ité další skupiny poslucha?? a možná se tak zvýšil obrat z prodeje ?i poslechu. Zda však v??í tomu o ?em zpívají a zda-li tak žijí, je mnohdy otázkou. P?ed za?átkem naší skupiny jsme byli zvyklí zpívat a vystupovat, jen ve svém sbore?ku. Lidé a p?átelé mohli být osloveni  jen tehdy, když za námi p?išli do našich sborových prostor? a modliteben. Ale posledních 11 let, co zpíváme jako skupina a jezdíme na r?zná místa, máme tu p?ednost oslovovat lidi na „jejich území“.
Zp?tn? vidíme, že vše co p?edcházelo a sm??ovalo ke vzniku naší skupiny, tak otev?elo cestu práv? k tomu, abychom touto naší formou mohli oslovit jiné lidi v r?zných denominacích, skupinách, domovech, ?i firmách a tak zase p?edstavit laskavý charakter Ježíše Krista nejen písn?mi ale i našimi životy.
Hlásáme poselství svého Pána skrze písn?. Na mnoha koncertech je s námi úžasná moderátorka Hani?ka Loderová,(a jinde zase jiní) která má velký dar. Dokáže vnímat poslucha?e a p?izp?sobuje svá slova tak  aby ?ekla p?esn? to, co pot?ebují, ne jen to co se o?ekává. ?asto m?ní i své p?ipravené vstupy podle situace a víme, že ji Pán vede a ona m?že mezi našimi písn?mi posloužit a promluvit do duše všem, kte?í tak mohou n?co slyšet o Pánu Bohu, o vnímání životních hodnot – o praktickém k?es?anství,
které bychom m?li všichni praktikovat, abychom byli t?mi správnými Božími d?tmi.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Musím myslet na to, že písni?ky zpívané ?esky jsou hodn? potla?ovány a v pop?edí dnes ze všech míst slyšíme jen „anglické písn?“. Ano, anglický jazyk je zp?vn?jší, orchestrální zpracování a hudba jsou bombastické, texty se lépe zpívají, mnoho písní nás osloví tak, že jsou mnohdy otextovány r?znými texty (n?kdy i s nízkou váhou obsahu), ale samotnou m? mrzí, že je tak málo slyšet k?es?anská ?eská píse?, ……… N?kdy jako by to vypadalo na slova Pána Ježíše:  „Žádný prorok není vzácný ve své vlasti…“ Možná nám ?eská slova také nejsou tak vzácná, protože práv? žijeme v ?eské zemi, kde se hovo?í ?eským jazykem…

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Naše hudba je ur?ena všem, kterým se náš styl líbí a nechají se oslovit i texty písní.  Pro mnohé v??ící m?žeme být jen zajímavým kulturním zpest?ením… Pro jiné, kte?í o Bohu mnoho nep?emýšlejí nebo nev?dí toho tolik, cítíme, že m?žeme být  možná v?tším p?ínosem, a  proto nás to více t?ší a povzbuzuje. Ale zpíváme rádi všude, protože je to p?ednost, kterou nám B?h umožnil.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Výzev je spousta. Ale vidíme také i možnosti a za nimi hodn? práce, kterou p?ípadn? pot?ebují. D?ležité je vybrat,  na kterou sta?íme a kterou zvládneme. Dokon?ujeme nyní naše již v po?adí šesté CD, které ponese název „ Bojuj dál“ a ješt? letošní rok chceme p?ipravit následující sedmé CD. Takže na nás myslete, aby se vyda?ily a byly povzbuzením pro další poslucha?e. Pak jsme byli již vícekrát osloveni, a? p?ipravíme i DVD, tak uvidíme, zda se nám to povede.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Máme své webové stránky, kde naleznou nejen info o aktuálních koncertech, ale i fotogalerii našich koncert? za uplynulých 11 let a další zajímavosti z našich aktivit i z našeho života. www.sourozenci.cz

Za skupinu Sourozenci odpovídal kapelník – Šárka Poleh?ová.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net