Miroslav Grunsberg & Benjammin’: Větrný mlýny

Kvalitních ?eských k?es?anských um?lc? v našich krajích není mnoho, proto jsem vždy velice rád, když se mi pod ruce dostane n?jaká zajímavá novinka. Tentokrát je to deska Mirka Grunsberga a kapely Benjammin’ se zajímavým názvem V?trný mlýny a podtitulem Žalmy.

Asi p?ed rokem jsem m?l možnost tuto partu, která p?sobí hlavn? v rámci pražského sboru Církve bez hranic, slyšet na konferenci pro hudebníky 3C3B v Kutné Ho?e. Co mi z jejich služby utkv?lo v pam?ti, je hudební produkce na profesionální úrovni a spontánní projev p?i vedení chval. Poj?me si tyto muzikanty p?edstavit.

Mirek Grunsberg je zp?vák, kytarista a v podstat? autor všech písní, které na desce nalezneme. Spolupodílel se na vzniku iniciativy Worship.cz a p?sobí v pražském dom? modlitby (IHOPP).

Další zástupce strunných nástroj? je Ondra Malina, virtuóz na elektrickou kytaru. Nezam?nitelným zp?sobem hraní dodává desce správný ?íz. Ondru m?žeme slyšet jako doprovod Johna de Jonga nebo souboru Gospel Limited.

Klávesové party a hoboj má pod palcem Lukáš Pavlí?ek, ?len Symfonického orchestru ?eského rozhlasu. Další dechový nástroj, který aranže p?íjemn? zpest?uje, je flétna v obsazení Jany Pavlí?kové (Bet-El), flétnistky brn?nské filharmonie a Lukášovy ženy.

Rytmus mají na starosti zkušení a talentovaní muzikanti Filip Šedivý (Jiný Rytmus, atd.) za bicími a Jé?a Pospíšil (Donebevolající, atd.) s baskytarou. Na desce se podílelo však více lidí. T?eba Michal Šupák, geniáln? talentovaný hudebník, jehož m?žete znát z t?inecké (te? však už neexistující) kapely Charlie Straight.

Co se tý?e obsazení jsou aranže bohaté: akustická a elektrická kytara, baskytara, bicí, klávesy, perkuse, hoboj, flétny, saxofon, smy?cový kvartet, sbor, sólový zp?v a možná jsem na n?co zapomn?l. Z této pestrosti jsem nadšen, na druhou stranu zase v jednoduchosti je síla. Podívejme se, jak se s tím Miroslav Grunsberg a Benjammin’ vypo?ádali.

První písni “Na zemi pod nebem” dominuje vynikající elektrická kytara. Duet dvou mužských hlas? je pestrý. Musím ale p?iznat, že pro m? je v tomto p?ípad? pestrost minimáln? na hranici, abych ješt? dokázal vst?ebat poselství písn?. V textu písn? nalezneme obrat “V?trný mlýny” – odtud tedy pochází název desky.

Následuje “U Tebe stát”. Klidný klávesový podklad ozvlášt?uje neposedná (v tom dobrém slova smyslu) elektrická kytara, která dává ploše neskute?ný “drajv”.

“A Ty m? máš rád” za?íná citlivým klávesovým a kytarovým partem. Tklivost (zase v tom dobrém slova smyslu) podtrhují smy?ce. Poznamenám, že tato píse? pat?í mezi moje nejoblíben?jší skladby desky – jak hudebn?, tak textov?.

Perkusivní groove s flétnou vhodným zp?sobem dopl?uje sbor v písni “To vím”. Ostatn? sbor m?žeme nalézt i v dalších písních.

K písni Hladovím jsem si napsal toto: citlivá aranž smy?c? a zajímavé slovní obraty. Obsah textu je na zp?sob Písn? písní. Skladba zajímav? graduje do zvolání církve, jako nev?sty Kristovy, “Maranatha!”, ?ímž tento starozákonní text získává novozákonní význam. Nevím však, jestli fráze “jsem roztoužený víc jak d?ív” p?jde p?es rty n?komu jinému než autorovi.

Jak už jsme si ?ekli, aranže jsou pom?rn? bohaté. Krom? kapely máme také smy?cový kvartet. Smy?cový part v po?adí 6. stopy je pak velice povedený. Atmosférou mi tato skladba p?ipomíná tvorbu americké zp?va?ky Kim Walker-Smith (pravd?podobn? za to mohou práv? smy?ce a molová tónina).

“Vzývám T?”, jak se píse? jmenuje, je na albu nejdelší – bez dvou vte?in 12 minut. Je obecná otázka, jestli tak dlouhé stopáže nahrávek písní mohou být pro poslucha?e zajímavé. N?co jiného je “drajv” živého vystoupení, kdy návšt?vníci koncertu dotvá?ejí kone?nou podobu tím, že se podílejí na jedine?né atmosfé?e, a další v?c je “suchá” studiová nahrávka. Odpov?? asi záleží na vkusu poslucha?e. Nicmén? pokud hudba nenudí, aranžím nechybí dynamika a atmosféra se poda?í vytvo?it i v “um?lých” studiových podmínkách, tak pro? ne. V tomto p?ípad? to funguje dob?e, takže moje obavy byly liché.

Ze zasn?ných ploch se probouzíme do funky rytmu (Modlitba má). Z ostatních skladeb bych rád ješt? vyzdvihl písn? “Jsi všechno, co mám” – velice se mi líbí hlavn? melodika refrénu – a ješt? našlápnutá Spoléhám, která je podle m? zvukov? velice povedená. Nem?žu si pomoct, ale poslední stopa “P?išla k nám” mi p?ipomíná tvorbu Davida Kollera – bubeníka známé kapely Lucie. Jestli je to dob?e nebo špatn?, to záleží na vás (za m? to je rozhodn? dob?e).

?ím tento projekt vybo?uje je to, že na CD krom? hudby najdeme texty v?etn? not(!), takže si svou oblíbenou písni?ku m?žete zahrát sami, nebo ji m?žete doporu?it hudebník?m ve vašem spole?enství. Krom? klasického CD jsou k dispozici ke koupi halfplay-back verze (bez hlavního vokálu nebo záznam bez zp?vu i ostatních vokál?) nebo karaoke (video soubory s probarvujícím se textem – audio stopy jsou bez hlavního zp?vu, ostatní hlasy/sbory jsou ponechány), takže se k písním m?žete p?ipojit, i když sami nástroj neovládáte.

Co ?íci záv?rem? Jedná se o p?íjemnou desku plnou r?zných nástrojových barev. Mezi vynikajícími hudebními výkony bych rád vyzdvihl flétnu Jany Pavlí?kové. Nahrávka je v podstat? u?ebnice, jak používat tento nástroj ve worshipu. Za smy?cový kvartet má u m? deska taky body navíc. V pár místech mám ale otázky nad mixem nahrávek, jsem ale p?esv?d?en, že b?žný poslucha? nebude zklamán, ba naopak. Kapela Benjammin’ na svých stránkách o sob? píše: “Hudební projev skupiny je velmi pestrý – od energického rocku, prvk? funky až po plochy prorockého uctívání.” Což je p?esn? to, co m?žete od CD o?ekávat. Dobrých nahrávek ?eské k?es?anské tvorby je velice málo. Tahle dobrá rozhodn? je.

Album V?trný mlýny –Žalmy stojí 250 K? a je možné jej splu s dašlími verzemi (halfplay-back verze, karaoke verze) objednat po internetu na adrese http://www.music.grunsberg.com/

Autor recenze: TomášMedek


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net