My Revolution – Slzy nevinnosti

Nad?jná punk-rocková skupina My Revolution do sv?ta vypouští videoklip k písni „Slzy nevinnosti„, která vyšla na debutovém CD „Hey you!“ z roku 2010. Nejen na otázky týkající se nového videklipu nám odpov?d?l frontman skupiny Robin Mana.

Pro? jste založili skupinu My Revolution? Jaké jste si na za?átku stanovili cíle?

Na za?átku jsme prost? cht?li hrát. M?li jsme sny o tom, jak zm?nit spole?nost nebo spíše, co ?íci spole?nosti. Ikdyž to bylo (a asi stále je) nereálné, tak si myslím, že to bylo velmi d?ležité. Je t?eba jít do sv?ta hudby s n?jakým „vznešeným plánem“. T?eba se to nikdy nepoda?í, ale možná jsou plány d?ležit?jší než výsledky.

Bráníte se ozna?ení k?es?anská kapela?

No to je t?žká otázka. V kapele nejsme všichni praktikující v??ící. Texty píšu já a a? už chci nebo ne, bez Boha by byly o ni?em. Je to tak, že a? už jsem skládal, jak jsem skládal, vždy jsem tam nakonec Boha našel. A jsem za to rád. S Ním je to vše tak n?jak velkolep?jší a siln?jší – na správném míst?. Bez N?j by m? to nebavilo, protože by to bylo o ni?em.

Nezpíváme chvály ani typický gospel. Snažíme se d?lat hudbu tak, aby mluvila k lidem. Pokud možno všem. Ne jenom v??ícím. Chceme lidem ukázat lepší sv?t. Sv?t svobody a ten je spojen s Bohem a s Ježíšem.

Jak ?ekl jeden kn?z na p?ednášce: „Snažte se evangelizovat tak, aby z toho nekapala sv?cená voda“. To bych cht?l d?lat. Ale jak to dopadne? To už nem?žeme ovlivnit. Jsme tedy k?es?anská kapela? Pro n?koho možná ano, pro n?koho možná ne. Já ovšem jsem k?es?an a bez Boha skládat nebudu, protože to prost? neumím.

Vydali jste videoklip k písni „Slzy nevinnosti“. O ?em je vlastn? píse??

Píse? je o mladém ?lov?ku, který se t?ší na to, až se dostane na sv?t – narodí se. Postupn? však zjiš?uje, že se mu toho št?stí nedostane.

Co vás nyní ?eká? Koncerty? Nové album?

Je naplánováno pár koncert?, kup?íkladu v Praze. Prost? bychom cht?li nadále koncertovat. Co se tý?e tvorby, tak pracujeme neustále na nových písních. 23.b?ezna v Praze na Celosv?tovém dnu mládeže 2013 p?edstavíme 4 z nich. Co se tý?e nového CD, tak stále p?emýšlíme jakou formu zvolit. Jestli nato?it n?co kratšího nebo si ješt? po?kat. Každopádn? v?tšinu nových v?cí budeme hrát na koncertech, tak se p?íj?te podívat 🙂 .

Mottem vaší kapely je slogan „Let´s start to make the Better world!“. Jaký je váš recept na zm?nu sv?ta k lepšímu?

Jít do sebe a zjistit, že je v našem sv?t? n?co, co nás ?iní neš?astnými. Odvrátit se od sobectví. Postavit se za dobrou v?c. Ale asi nejduležit?jší podle m? je sundat ruce z o?í, podívat se na krásu sv?ta a uznat, že B?h je „Borec“ a stojí za mnou 🙂 .

mr-zhora

Facebook skupiny My Revolution

Bandzone skupiny My Revolution

Webovky skupiny My Revolution

Youtube skupiny My Revolution


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net