Nalaď sa na živé chvály

Skupina mladých adventist? z celého Slovenska spole?nými silami vydali za?átkem ?íjna album „Nala? sa na živé chvály„. Tém?? 50 mládežník? p?edstavuje 16 chval, které si kladou za cíl vypravit poslucha?e na novou cestu. Cestu ke Kristu. Rozhovor nám poskytl vedoucí sboru Tomáš Tur?an.
chvaly 01

Jaká byla vaše motivace k založení formace, která nahrála CD „Nala? sa na živé chvály“?

Naším cie?om bolo vytvori? hudobný projekt, na ktorom sa bude môc? priamo podie?a? širšia skupina mladých ?udí. A tiež bolo zámerom, aby sa tento album stal spolo?nou výpove?ou dvoch generácií. Tej, ktorá v našich vodách s touto formou oslavy Boha pies?ami pred pár rokmi v podstate za?ínala a tej aktuálnej, ktorá má obrovský potenciál túto službu ?alej rozvíja?.

Jak jste vybírali chvály, které m?žeme slyšet na vašem novém CD?

Chceli sme vyda? album piesní, ktoré neboli doteraz v slovenskej verzii nikde nahraté. Zárove? sme chceli, aby boli na CD popri adaptovaných, nových chválach z aktuálnych albumov zahrani?ných autorov aj vlastné piesne, ktoré skomponovali mladí autori z našej partie. A do tretice sme chceli, aby mali piesne, ?o sa obsahu týka, ako celok ur?itú jednotnú identitu. Nie?o, ?o bude vychádza? z prostredia, kde sme vyrastali, a ?o bude zárove? ukazova?, ?ím sú?asná generácia hudobne založených mladých adventistov žije.

Je rozdíl mezi chválou a klasickou k?es?anskou chválou?

Iba, ak chválu „zaškatu?kujeme“ do ur?itého hudobného žánru. Je ur?ite rozdiel medzi formou hrania a spievania napr. sionských piesní s organom a aktuálne zložených piesní s kapelou. Verím však tomu, že všetky piesne, ktoré boli zložené so zámerom privádza? ?udí bližšie k Pánu Bohu, môžu by? nástrojom jeho oslavy. To ?i je piese? chválou, ur?uje sám ?lovek v momente, ke? ju spieva alebo hrá. Ke? ?lovek žije autentický vz?ah s Bohom, jeho celý život je chválou. A ak je takémuto ?loveku blízka aj hudba, prežívanie Božej prítomnosti pri speve je jeho prirodzená, automatická odpove?. To je tá z nášho poh?adu živá chvála. Aj na samotných pies?ach však záleží. Verím, že je prínosom, ke? daná piese? a spôsob jej podania pomáha vytvára? priestor na to, aby mohol ?lovek túžiaci po Bohu cez ?u slobodne vyjadri? svoju rados? ?i vysla? svoju spievanú prosbu.

Pro? jste si zvolili jako motto alba text z Iz 2, 3: „Po?te, putujme k Hospodinovmu vrchu, k domu Boha Jákobovho, aby nás u?il svojim cestám a chodili sme po Jeho chodníkoch“?

Motív Hospodinovho vrchu je krásnym vyjadrením miesta, kde sa môžeme stretnú? s Bohom a spozna? tú neskuto?nú lásku, ktorá je podstatou Jeho bytia. Tiež ho môžeme chápa? ako miesto, kde sa u?íme prijíma? Božie cesty, Božiu vô?u pre náš život. A k tomuto životnému štádiu chceme každý de? vedome smerova?. Boh nás k sebe volá a cítime, že nás povoláva aj k tomu, aby sme po?as toho, ako sa k Nemu približujeme, vrátili kus z toho, ?o do nás jeho darmi sám vložil. A tým sú aj tieto piesne samotné. V neposlednom rade nám dal tento konkrétny verš aj dostatok priestoru na to, aby sme sa mohli kreatívne „vyhra?“ s grafickým motívom na obale CD, ktorý má tiež svoj význam.

Je vydání nového CD za?átek vašeho pravidelného hudebního vystupování?

Toto CD nevzniklo ako projekt nejakej uzatvorenej, novozaloženej skupiny. Stretlo sa nás tam viacero ?udí z celého Slovenska, ktorí sme hudbou už v rôznych vzájomných kombináciách doteraz žili. Nahrávanie nám však dalo priestor perfektne sa doplni? a vyvori? jeden spolo?ný tím. Jeho sú?as?ou je jednak tím hudobníkov a užší tím spevákov, ktorí piesne nacvi?ili ako lídri ?i sólisti, a potom aj širší tím spevákov, s ktorými sme sa stretli na viacerých nácvikoch a vytvorili ve?ký zbor, ?o dalo pies?am ozajstnú silu. Chceme navzájom ?alej spolupracova?. V rôznych kombináciach – pod?a potreby od menších zoskupení (piesne z CD sme už odohrali na viacerých cirkevných akciách) až po spolo?nú skupinu (skoro celá zostava sme vystupovali na únijnej konferencii v BA).

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

V priebehu novembra by sme chceli poskytnú? vedúcim mládeže a chvál vo zboroch v ?S únii hudobné podklady (playbacky) a noty k pies?am. Jeden z dôležitých cie?ov projektu je totiž aj to, aby ?udia piesne nielen po?úvali, ale ich mohli aj osobne prežíva? a pracova? s nimi vo svojich zboroch. Koncom januára máme v pláne pripravi? ve?ký ve?er chvál. Na túto udalos? chceme pozva? všetkých, ktorí si piesne z albumu ob?úbia a budú chcie? zaži? akciu, kde budeme môc? tieto chvály všetci jedným hlasom vysla? do neba. A výzva pre nás je aj to, ?i sa postupne pusti? do tvorby nových piesní a prípravy ?alších nahrávok. Veríme, že ak to tak bude Boh chcie?, ?alší album chvál ur?ite vznikne.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Všetky informácie o projekte „Nala? sa na živé chvály“ a chystaných aktivitách sú priebežne dop??ané na stránke www.mladez.casd.sk/albumchval alebo v skupine na FB www.facebook.com/albumchval.

chvaly 02

Ukázky písní CD „Nala? sa na živé chvály“

Objednání CD „Nala? sa na živé chvály“


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net