Představujeme: MeloDive

Plze?ská formace MeloDive sice funguje již od roku 2007, ale až letošní rok se poda?ilo t?í?lenné formaci dovést na sv?t CD „Rainbow„.  Debutová nahrávka obsahuje 9 skladeb (8 autorských a 1 p?evzanou) a drtivá v?tšina repertoáru je anglicky. Hudba MeloDive se pohybuje v rámci žánr? blues , gospel, jazz, pop ?i indie.  Skupinu MeloDive tvo?í: Markéta Satková (zp?v, piano), Peter Heider (baskytara, housle, ak. kytara) a Marek Holan (bicí, perkuse). P?íjemn? oživující CD „Rainbow“ je možné nakoupit na internovém eshopu hudebního vydavatelství ROSA.

Jaká byla vaše motivace k založení kapely?

P?ibližn? od roku 2007 jsme já i Peter m?li doma v šuplíku n?kolik písní vlastní tvorby, které ?ekaly, až je jednoho krásného dne vyndáme a za?neme hrát ve?ejn?. Do té doby jsme spolu hrávali ve více hudebních uskupeních v rámci bohoslužeb, k?es?anských konferencí a r?zných setkání mladých k?es?an?. Oba jsme ale mluvili o tom, že bychom se svými písn?mi cht?li také vyjít „ven z církve“ a hrát je všem, kte?í budou ochotní poslouchat. V roce 2010 jsme se seznámili s Markem Holanem, okouzlil nás jak svou osobností, tak svým bubenickým stylem. Slovo dalo slovo a v lednu 2011 jsme uspo?ádali první koncert, který považujeme za založení kapely, u p?íležitosti po?ádání tohoto koncertu byl totiž poprvé použit název MeloDive.

Bráníte se ozna?ení k?es?anská kapela?

Hodn? záleží na tom, co se pod tímto ozna?ením skrývá. Pokud je „k?es?anskou kapelou“ mín?na taková kapela, jejíž ?lenové jsou k?es?ané, tj. ti, kte?í pat?í Kristu, pak se nebráním ozna?ení k?es?anská kapela.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

To je hodn? široká otázka. Nicmén? jak už možná vyplynulo z mé odpov?di na p?edchozí otázku, já osobn? za k?es?anskou kapelu považuji každou kapelu, jejíž ?lenové jsou lidé, kte?í sv?j život vydali Kristu a ví se to o nich. Myslím, že ne každá kapela, která zpívá o Bohu, musí nutn? být opravdu k?es?anská.

Jak u vás v kapele probíhá tv?r?í proces?

R?zn?. V?tšinou m? ale doma napadnou slova i melodie. Pak to p?inesu na zkoušku, kluci to okomentují, zkusíme to a postupn? n?co p?idáváme, ubíráme nebo m?níme. Máme n?které písn?, které se postupem ?asu p?íliš nem?ní, ale je i n?kolik takových, které se vývojem zm?nily pom?rn? zásadn?.

Jak se s pokojeni s vaším CD? Jak byste ho charakterizovali?

Jsme na n?j hrdí. Samoz?ejm?, vždycky je co vylepšovat, ale jsme hrdí p?edevším proto, že tohle CD pro nás p?edstavuje jakýsi hmotný d?kaz Boží lásky. Prvním silným impulsem pro vznik CD nebylo naše p?ání n?co nato?it, ale dostali jsme úžasnou nabídku „až budete chtít nato?it CD, tak dejte v?d?t, seženu peníze a pom?žu vám s tím“. To byla zpráva nad naše chápání. Trvalo pak sice ješt? rok, než jsme se dostali do studia, ale nakonec máme hotovo a vidíme obrovskou Boží milost, která provázela naše tvo?ení na každém kroku. Název CD „Rainbow“ v sob? nese zám?r celé práce. Rainbow – duha, je od dávných dob symbolem nad?je a povzbuzení. Písn?, které jsme na CD za?adili, mají poslucha??m p?inášet nad?ji a t?šit jejich srdce.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Nerada to takhle rozd?luji, myslím, že povzbudit a pot?šit pot?ebují všichni, v??ící i nev??ící. Modlíme se za to, aby si nás B?h používal k pot?šení ztrápených, uzdravení nemocných, k povzbuzení umdlévajících a k zamyšlení t?ch, kte?í se ženou do nešt?stí. Takoví lidé jsou mezi v??ícími i nev??ícími. Moc by m? pot?šilo, pokud by naše hudba p?isp?la k tomu, aby nev??ící Boha hledali a v??ící jej hledat nep?estávali.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Jako výzva je pro nás každý koncert, v nejbližší dob? se chystáme na Festival UNITED a na Slovensko na Campfest. P?es léto zárove? chceme zapracovat na hudebním klipu. Plán? máme víc, ale záleží, jak se nám je poda?í skloubit s dalšími pracovními a školními povinnostmi.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Bu?to na stránkách kapely www.melodive.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/melodivemusic, dále jsme ješt? také na Bandzone a na MySpace.

395629_523633957693854_1341788283_n


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net