Představujeme: Rostislav Hessek

Ros?a Hessek je folkový muzikant, který ve svých písní glosuje sv?t kolem sebe k?es?anskou optikou. Své vlastní písn? skládá od 15-ti let a na ja?e 2012 vydal první CD „Díky, že jsi…„. Album obsahuje 11 autorských písní, jejichž obsah se zam??uje na témata, která dokáží ?lov?ka nejen rozezpívat, ale i povzbudit. Všechny písn? z jeho debutového alba jsme za?adili do vysílání AWrádia.

Všem ?tená??m našeho webu dáváme nyní možnost získat album „Díky, že jsi…“.  Sta?í správn?  odpov?d?t (a být vylosován) na otázku – Na jaký hudedbní nástroj se Ros?a doprovází? Odpov?di zasílejte na zalud@awr.cz. Sout?ž bude ukon?ena 1. ?íjna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jaká byla tvoje motivace k tomu, za?ít se v?novat hudb??

Od mali?ka jsem byl veden k hudb?. Jelikož pocházím ze sborového prost?edí církve Adventist? s.d., od útlého d?tství jsem vnímal, že hudba, zp?v a modlitba, jsou základem bohoslužby. S rodi?i jsem chodil do sborového zp?vu a od 5-ti let hraji na klavír. Ve dvanácti letech jsem za?al s kytarou a snažím se tyto dva hudební nástroje používat k Boží oslav? aktivn? stále i v sou?asnosti. V??ím, že hodn? záleží na rodi?ích, jaký sm?r vám v život? ur?í. Díky jejich nasm?rování Božímu hudebnímu daru, dnes mohu sloužit lidem tak, že to je pro mne požehnáním i radostí.

Co je pro k?es?anského autora nejv?tším úsp?chem?

Úsp?ch k?es?anského hudebního autora, dle mého mín?ní, je založen na Boží milosti, se kterou se v život? setkal a chce se s ní d?lit a p?edávat ji dál. Úsp?ch je pro m? to, když lidé po vyslechnutí mých písní, zm?ní své životní postoje a rozhodnou se následovat Ježíše. Když vidím, že Boží Duch promlouvá k lidem a jsou písní osloveni, je to úsp?ch, za který vd??ím Bohu.

Jak probíhá tv?j tv?r?í proces?

Inspiruji se tím, co se kolem mne d?je. Skládám ze srdce i na p?ání, ale vždy se u toho modlím. Samoz?ejm?, že m? ovliv?uje to, co vidím, co ?tu, co jsem prožil, v co v??ím. V?tšinou mám v mysli hudební nápad – melodii a text sou?asn?. Bývá to jedna v?ta nebo rým, který dále textov? a hudebn? rozvíjím. Tém?? vždy je to v po?adí – sloka a refrém. Potom p?idám další sloky. V?tšinou mi na složení písni?ky sta?í jeden papír- ?asto tento koncept používám i p?i vystoupení. N?kdy m? napadne melodie ?i text když za?nu hrát, jindy nosím nápad v hlav? i n?kolik týdn?. Vždy ale pot?ebuji mít na skládání klid a být sám. Takže v?tšina písni?ek vznikla ve?er…

O ?em jsou tvoje texty?

Texty písni?ek jsou o hledání Boha v tomto sv?t?, o život? s Bohem a nad?ji, o nové zemi. Chci poslucha?e p?im?t k p?emýšlení. K tomu je folková hudba ideální. Není agresivní a d?raz se dává na text.

Je tvoje hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo ji sm??uješ „do sv?ta“?

Chci, aby písni?ky oslovovaly lidi ve sv?t? a vedly je k Bohu. Aby za?li p?emýšlet, jaký má lidský život smysl. To je nejd?ležit?jší a na to se chci soust?edit. V??ícím lidem je ur?ena samoz?ejm? také.

Jsou p?ed tebou v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Cht?l bych nato?it další CD ozdobené jinými hudebními nástroji ke kyta?e. Jak jsem již nazna?il, moje touha je oslovovat lidi svými písn?mi ve sv?te. Uvidím, jak to Pán podpo?í, ?i usm?rní a kde mi otev?e dve?e.

Kde se mohou fanoušci o tob? dozv?d?t více?

Mám sv?j skromný profil na internetu s ukázky svých písni?ek s alba Dík, že jsi… Odkaz na tyto stránky je: http://bandzone.cz/rostislavhessek Na profilu jsou uvedeny i kontakty na mou osobu (e-mail: dikyzejsi@seznam.cz, je tam i telefonní kontakt). Budu rád, když napíšete, jak na vás písni?ky p?sobí, nebo napíšete své otáztky a post?ehy. A nebo osobn? ve sboru CASD v Suchdole nad Odrou – ?i osobn?, na Vaše pozvání, rád p?ijedu se svým recitálem.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net