Rend Collective pro Život víry: Uctívání nás může bavit

Co podle vás chybí sou?asné worshipové hudb??
Gareth:
 Myslím, že se p?íliš zam??uje na to, co nás v život? tíží. Hodn? písní je o zápasech a potížích, kterými procházíme. Myslíme si, že bychom ale také m?li slavit, radovat se z dobré zprávy, kterou jsme p?ijali. Také proto jsme nahráli album „The Art of Celebration“ (Um?ní oslavy). Snažíme se skládat hudbu, která nám pomáhá vyjád?it radost z toho, že jsme byli zachrán?ni ze smrti a díky Ježíši m?žeme žít. 
Ali:
 Všimli jsme si, že lidé Boha ?asto chválí s vážnou tvá?í a jakoby ztuhle, strnule. Žádný úsm?v, radost… Lidé nev?dí, že je v po?ádku se p?i uctívání bavit. Proto se snažíme zapojit do uctívání n?které bláznivé hudební nástroje a experimentovat. Užíváme si to a doufáme, že lidé si to užívají také.

Na pódiu jste plní energie. Kde radost ?erpáte? Jsou dny, kdy ji prost? nemáte?
Gareth:
 N?kdy vyjdete na pódium a jste unavení a vy?erpaní, ale když vidíte ty lidi, kte?í o?ekávají, že je povedete ve chválách do Boží p?ítomnosti… Ne?íkám, že se hned cítíme skv?le, ale myslím, že B?h je k nám obzvláš? milostivý, vystrojuje nás. Kdykoli vystoupím na pódium, cítím, že je tam Duch svatý p?ítomný.

Nehrozí, že se z uctívání stane pouhé p?edstavení, show?
Gareth:
 ?áste?n? to je show. Každý ?lov?k musí být v ur?itých ohledech a situacích profesionální, musí d?lat svoji práci. Nikdo nep?ichází na koncert, aby pozoroval Garetha sedícího na pohovce, jak se dívá na Netflix (americký poskytovatel film? on-line – pozn. red.). To vid?t nepot?ebují, to jim nepom?že. To, co d?láme, je samoz?ejm? p?edstavení, ale snažíme se p?i n?m být opravdoví. Nechceme se p?edvád?t a chlubit sami sebou, nechceme být pokrytci. Snažíme se lidi p?ivést blíž k Ježíši. Na za?átku jsme se trochu báli d?lat show, byli jsme velmi opatrní. Ale po n?jaké dob? vám dojde, že i když se na to zrovna moc necítíte, na to pódium vylézt musíte. Podle nás záleží hlavn? na srdci, ze kterého to všechno vychází – zda je autentické, nebo falešné.

 

Bojovali jste n?kdy s pýchou? Stoupla vám sláva do hlavy?
Ali:
 Pocházíme ze spole?nosti, která nám nedovolí mít nos nahoru. Nenecháme nikoho se vytahovat kv?li novým botám nebo n?co podobného. Rend Collective je víc rodina než kapela, jeden na druhého dohlížíme. Nekoukáme na sebe jako na hudebníky, spíše jako na misioná?e, kte?í se snaží lidem p?inést radost.

Máte n?kdy tendenci spoléhat jen sami na sebe – na své hlasy, ruce, schopnosti a talent?
Ali:
 Hodn? cestujeme, vstáváme brzy ráno, bojujeme s ?asovým posunem. Máme d?ti, ?asto nám chybí spánek, takže se ob?as dostáváme do fáze, kdy prost? jen bojujeme o p?ežití. Snažíme se p?ežít den a jediné, co nás zajímá, je to, kdy budeme moct jít do postele. V tomhle koloto?i se nám stává, že se na chvíli zastavíme a uv?domíme si, že spoléháme jen sami na sebe. Uv?domíme si, že jsme si neud?lali ?as, abychom naslouchali Bohu, co po nás chce a co nám chce ?íct. Jen jsme se snažili p?ežít, protože jsme strašn? unavení. Hodn? nám pomáhá spole?enství, komunita lidí, kte?í se navzájem podporují. Ve chvílích, kdy chválíme Boha, pak p?ichází radost z toho, co d?láme. Snažíme se s ním spojit, odhodit všechen stres, nehled?t na to, jak se cítíme, a pro n?j obnovit síly.

Autor: Lucie Švábová (Nato?eno ve spolupráci s TWR-CZ a Radiem Proglas.)

Ukázka rozhovoru, který v plném zn?ní vychází v zá?ijovém ?ísle ?asopisu Život víry (2017/9). ?íslo dále p?ináší p?edvolební úvodník senátora Libora Michálka, reportáž Tomáše Dittricha z konference Awakening Europe v Praze, rozhovor s novým p?edsedou Rady Církve bratrské Davidem Novákem nebo ohlédnutí za životem provokujícího k?es?anského zp?váka Riche Mullinse. Dále zde najdete zprávy, osobní p?íb?hy ?tená?? nebo kalendá? chystaných akcí.

?íslo je možné objednat na adrese: http://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/casopisy/zivot-viry/zivot-viry-2017-9
Elektronické vydání (PDF): https://www.palmknihy.cz/krestanstvi/zivot-viry-2017-9-174954
Informace o ?asopise a p?edplatném: www.zivotviry.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net