Skupina Pio Squad podpořila Adru videoklipem

Jihlavská hip-hopová skupina Pio Squad p?edstavila v sobotu 21.2. v tamním hudebním klubu Soul svým fanoušk?m nový videoklip ?alantika nato?ený ve stejnojmenném chudinském slumu na okraji desetimilionového hlavního m?sta Bangladéše Dháky. Skupina svým klipem vyzývá mladé lidi k podpo?e humanitární a vzd?lávací ?innosti adventistické organizace ADRA v tomto slumu. Na stejný ú?el v?novala skupina také výt?žek poslední desítky svých koncert? v celkové výši 135 tisíc korun. Další p?ísp?vky p?icházejí prost?ednictvím internetu.

Takto získané prost?edky podpo?í novou p?edškolní t?ídu ADRA pro d?ti z ?alantiky a pom?že jim zajistit vše pot?ebné pro výuku jako školní pom?cky a u?ebnice, léka?skou pé?i a výživné ob?dy. Na koncertech Pio Squad for ?alantika Tour mohli návšt?vníci od podzimu p?ispívat v rámci ve?ejné sbírky. Videoklip nato?il se skupinou a d?tmi ze slumu režisér, kameraman a scénárista Jan Látal b?hem jejich týdenní návšt?vy centra ADRA ?alantika v Dháce. Nato?ili spole?n? i dokumentární film. Práv? zám?r podpo?it tímto zp?sobem dlouholetou ?innost ?eské pobo?ky ADRA v bangladéšské Dháce byl pro kapelu Pio Squad impulsem k tomu, aby se loni po n?kolika letech vrátila na pódia.

Skupina Pio Squad, jejíž ?lenové si ?íkají Efko, Eurodel, De Puta Madre a J-Kid, p?sobila od konce devadesátých let. Nato?ila celkem 3 alba, za druhé získala v roce 2006 ocen?ní ?eské akademie populární hudby And?l. V roce 2012 se skupina na n?jaký ?as odml?ela. Novou chu? ke spole?né tvorb? jí p?inesla spolupráce s organizací ADRA. “Celý sv?t asi nespasíme, ale alespo? se d?lá n?co dobrého. Kdyby každý d?lal alespo? n?co, tak bude t?eba líp. N?kdo se polejvá vodou, n?kdo pomáhá v Bangladéši,” vysv?tlil motivaci skupiny v rozhovoru pro internetový magazín Bbarak De Puta Madre.

Slumové centrum ?alantika v Dháce založila ?eská pobo?ka celosv?tové adventistické humanitární organizace ADRA v roce 2013. Centrum poskytuje základní vzd?lání d?tem ze slumu a podporuje je v tom, aby za?aly chodit do školy a své vzd?lání úsp?šn? dokon?ily. Dále nabízí vzd?lání jejich rodi??m a opatrovník?m, zlepšuje životní i pracovní podmínky rodin a je tak oporou celé tam?jší komunit?.

“Je skv?lé vid?t, když se o pomoci nejen mluví, ale když se p?ímo d?je. Vážíme si nadšení kapely a jejich rozhodnutí nez?stat jen u slov. Vybrané p?ísp?vky z iniciativy Pio Squad for ?alantika pomáhají k tomu, že od ledna 2015 m?že do ?alantiky docházet dalších t?icet nových d?tí školního v?ku, které by jinak tuto šanci nedostaly,” ?íká vedoucí projektu ADRA ?alantika Jarmila Cihlá?ová.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net