IN – prázdninové číslo

S dlouho o?ekávanými prázdninami p?ichází do schránek našich ?tená?ek i prázdninové dvoj?íslo ?asopisu IN! Co v n?m najdou?

Celé dvoj?íslo je plné vody a všeho co s vodou souvisí.

Hned v úvodu se dozví n?kolik zajímavostí o aquaparcích a dv? vstupenky do pražského aquaparku mohou ?tená?ky vyhrát v sout?ži.

Bez vody si život nedovede p?edstavit Lenka Št?rbová, která se závodn? v?nuje plavání. Loni se navíc stala nejmladší ?eškou, která p?eplavala kanál La Manche.

S vodou jsou samoz?ejm? spojené i další sporty.  I t?m je v prázdninovém ?ísle v?nován prostor.

Už  odpradávna se lidé snažili ovliv?ovat proud?ní vody. Z kanál? postupn? vznikaly vodotrysky, které dnes slouží hlavn? pro pot?šení oka. V ?asopise proto nabízíme nejzajímav?jší fontány sv?ta.

Každá holka s delšími vlasy to zná. Když vyráží na koupališt? ?i na pláž, vlasy automaticky sepíná do culík?, aby nep?ekážely v plavání. Což tak vyzkoušet n?jaký netradi?ní ú?es? V ?asopise nabízíme n?kolik nápad?, jak být šik na suchu i ve vod?.

Voda samoz?ejm? není jen zdrojem zábavy. Na mnoha místech Zem? není dostatek vody v?bec žádnou samoz?ejmostí. I o tom se ?tená?ky dozví v prázdninovém ?ísle.

Dále v ?asopise p?inášíme nap?íklad sout?žní osmism?rku, vodní vtipy, zamilovaný p?íb?h nebo  veselé trapásky.

A tradi?n? s prázdninovým ?íslem ?tená?ky dostanou dárek. Tentokrát jsou to veselé náušnice, které pot?ší.:-)

Z redakce ?asopisu IN! p?ejeme všem krásné a radostné léto, plné prima zážitk?.

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net