IN! – říjnové číslo

?íjen je velmi zajímavý m?síc. Nap?íklad 11. ?íjna papež vyhlásil Rok víry.

Co ud?láš, když uvidíš nový klip, objevíš nový hit? Posíláš ho všem kamarád?m. Víra v Ježíše je také takovým TOP hitem. Zkus se zaposlouchat do hlasu svého srdce, je tam velká touha po lásce. Ježíš ?íká: Mám t? rád, víc než ty sám. To je fantastické! To si nem?žeš nechat pro sebe. P?epošli to!

Hlavní hv?zdou v ?asopise je devatenáctiletý rapper z Pardubic – Matouš Kalvach.

V rozhovoru se dozvíš, že je romantik, že nejv?tší zázrak je p?íroda, že ho baví angli?tina a také, že krása holky je ukrytá v charakteru. V tom, jaké má srdce.

V  rubrice o zví?atech se do?teš o r?zných extrémech. My lidé bychom rádi chránili zví?ata, která jsou chundelatá, mají velké o?i,  jsou p?ítulná. Nesmíme tedy takovému  zví?eti ud?lat nic, co bychom se neodvážili ud?lat ?lov?ku. Ale je to to správný postoj? I o tom se do?teš v ?íjnovém IN!

P?edstavíme ti také ak?ní star. Popová zp?va?ka a skladatelka Taylor Swift (22) a zp?vák a p?íležitostný herec Josh Groban (31), se snaží využívat svoji slávu ku prosp?chu druhých.

Taylor se snaží být správný vzor,  ?íká: „Holky ?asto napodobují své vzory, proto by si m?ly všechny hv?zdy uv?domit, že by se m?ly chovat trochu zodpov?dn?, a já se snažím tu zodpov?dnost brát vážn?,“

Josh Groban se po své cest? po Africe rozhodl založit  nadaci, která má pomáhat africkým d?tem v oblasti vzd?lání, zdravotní pé?e a um?ní. P?e?ti si o nich víc!

Barevný podzim nám p?ináší množství ovoce, bylinek a plod?, které v sob? mají hodn? vitamin? prospívajících pleti i t?lu.

Šípkový sirup, netradi?ní jablí?kovou masku na  ple? a jiné dobroty ti nabízíme v rubrice o kráse.

Romantici a ti co mají rádi podzim si p?ijdou na své v našem poetickém okénku.  A ti, kdo mají rádi procházky podzimní p?írodou, a také  zajímavosti, se m?žou s námi podívat na stromy z trochu jiného pohledu.

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net