Prázdninový IN!

Veronika Fenclová je v sou?asné dob? nejlepší ?eská jachta?ka. Má za sebou mnoho úsp?ch? jak na závodech v ?eské republice, tak p?edevším na sv?tových pohárech a mistrovstvích Evropy i sv?ta. Letos se jí splnil velký sen a jako jediná ?eská jachta?ka jede na olympiádu do Londýna. Více se o Veronice do?tete v rozhovoru, který pro vás p?ipravila Liduška.

V ?echách i na Morav? najdete spoustu poutních míst. Mezi nejvýznamn?jší pat?í Hostýn. Pro? tam v?bec cestovat? Je to pro moderního ?lov?ka ješt? k n??emu dobré? P?e?tete si ?lánek, kde se na Hostýn díváme z jiného úhlu. Kdoví?  T?eba se tam i vy v lét? vydáte.

Celostátní setkání mládeže se neobejde bez hudby. Letos nás budou doprovázet hned t?i kapely. Které to jsou a také n?co málo o nich se do?tete na stránkách prázdninového ?asopisu IN!

Letošní prázdniny budou super na každej pád. V ?asopise p?inášíme jedine?ný kalendá? na každý týden prázdnin.

Každý rok se udílí na Pražském hrad? n?kolik desítek vyznamenání. Vyznamenání Zlatý záchraná?ský k?íž dostávají i psi. A za co? To se do?tete v ?lánku o psích hrdinech.

V ?asopise dále najdete také ?lánek o tom, co neprospívá kráse, povídání na téma bi?mování s Mons. Janem Vokálem; test, který prozradí, jak dob?e znáte prázdniny a chyb?t nebudou ani sout?že, k?ížovky a informace o tom, kde letos o prázdninách najdete náš stánek s INovým zbožím.

Krásné prázdniny plné sluní?ka, vody, p?átel a nových zážitk? Vám p?eje celá redakce ?asopisu IN!

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net