Ty jsi důvod 2

Hudební vydavatelství ROSA p?ipravilo další díl úsp?šného zp?vníku p?eklad? zahrani?ních chval Ty jsi d?vod  tentokrát s po?adovým ?íslem 2. Stejn? jako v prvním zp?vníku zde naleznete celkem 50 autorizovaných p?eklad? zahrani?ních chval od p?edních autor? a interpret?, jako jsou nap?íklad Michael W. Smith (Agnus Dei), Hillsong United (Hosana), Matt Redman (The Heart of Worship), Chris Tomlin (How Great is Our God), Casting Crowns (Who Am I) nebo Darlene Zchech (The Potter’s Hand).
Sou?ástí zp?vníku je CD?ROM, který obsahuje jak ?eské p?eklady, tak p?vodní anglické texty v elektronické podob?. Je tedy velmi snadné si tyto texty zkopírovat do prezentace na promítání nebo nap?. do programu OpenSong.

Zp?vník má být p?edevším povzbuzením a inspirací k chvále našeho Boha, ale doufáme, že bude mít i pozitivní jednotící efekt. B?žn? dochází k tomu, že u n?které písn? existuje t?eba 10 r?zných p?eklad?, r?zných kvalit (?asto velmi m?nících melodii, ?i smysl p?vodního textu). Když se na r?zných akcích setkají lidé z r?zných spole?enství nebo z r?zných církví, je spole?ný zp?v ob?as problém – každý zná jiný p?eklad a zpívat nau?enou píse? s odlišným textem m?že být rušivé až nep?íjemné. Tento zp?vník by m?l p?inést jakýsi standart, díky jemuž bude spole?ný zp?v a chvály i na setkáních ekumenického charakteru zase o krok dál.

„Tenhle zp?vník nás stál hodn? ?asu a úsilí. Diskuze u n?kterých p?eklad? byly zdlouhavé a náro?né. Možná práv? proto si výsledku velmi vážím a t?ším se, že naše práce ponese dobré ovoce. Když byl zp?vník ješt? v tiskárn?, vzal jsem dv? písni?ky v ned?li do našeho sboru. Myslím, že se to lidem líbilo a sám jsem m?l velikou radost, že jsem po dlouhé dob? mohl hrát n?jaké nové a aktuální chvály…“
Tomáš Polívka, ROSA

Tisková zpráva

Doporu?ená cena zp?vníku je 249 K?, k dostání bude v distribuci GIMEL.CZ na e?shopu
www.gimel.cz a u všech dobrých k?es?anských knihkupc?.

ty_jsi_duvod_2


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net