Do kostela chodí jeden z deseti Čechů

Do k?es?anského shromážd?ní pravideln? chodí p?ibližn? 8 % ob?an? ?eské republiky, p?i?emž pravidelnost znamená, že jdou alespo? jednou m?sí?n?. V období Vánoc to však je až 38 % (tedy dv? p?tiny ob?an?). Jsou to i lidé, kte?í nev??í, ale návšt?va kostela pat?í mezi jejich váno?ní zvyky. Zhruba t?etina ob?an? (33 %) uvádí, že v??í v Boha. Vyplývá to z prosincového pr?zkumu agentury STEM.

Lidí hlásících se k ví?e v Boha od roku 1995, kdy STEM za?al podíl v??ících zjiš?ovat, ubylo z 39 % na 33 % na konci minulého roku. Nejmén? jich bylo v roce 2012 (30 %). Výrazn? vyšší podíl v??ících je na Morav?, kde se k ví?e hlásí 41 % lidí. V ?echách je v??ících jen 28 %. V Boha ?ast?ji v??í ženy než muži a lidé ve v?ku nad 60 let.

Z pr?zkumu také vyplývá, že podíl ob?an?, kte?í jsou aktivními, praktikujícími v??ícími, je mnohem nižší než podíl t?ch, kte?í v??í v Boha. Pravideln?, alespo? jednou m?sí?n?, chodí do kostela necelá desetina lidí, n?kolikrát do roka další desetina. Tyto podíly jsou v posledních letech velmi stabilní. Výzkum z konce roku 2017 ovšem nazna?uje mírné zvýšení podílu t?ch, kte?í uvedli, že chodí na bohoslužby n?kolikrát do roka.

Agentura STEM zjiš?ovala v rámci pr?zkumu také názor ve?ejnosti na církevní restituce. Podobn? jako v p?edchozím roce p?evažují negativní reakce. Jen zhruba t?etina ?ech? si myslí, že je dob?e, že se církvím vrací jejich bývalý majetek. Opa?ný názor má 68 procent lidí.

STEM provád?l pr?zkum v období od 1. do 11. prosince 2017. Zú?astnilo se ho 1027 obyvatel ?eské republiky ve v?ku nad 18 let.

Více na www.casd.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net